NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY Referent w Biurze Rady Miasta Hajnówka

BURMISTRZ MIASTA HAJNÓWKA
OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO PRACY
Referent w Biurze Rady Miasta Hajnówka


1. WYMAGANIA  NIEZBĘDNE:

1) obywatelstwo polskie lub obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub innego państwa,   którego   obywatelom, na podstawie   umów   międzynarodowych   lub   przepisów   prawa wspólnotowego, przysługuje prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej,
2) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
3) wykształcenie wyższe drugiego stopnia o profilu administracyjnym lub prawniczym,
4) brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia  publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
5) znajomość technik pracy biurowej, umiejętność obsługi pakietu Microsoft Office i Edytor Aktów Prawnych XML Legislator,
6) znajomość aktów prawnych regulujących funkcjonowanie samorządu gminnego.

 

2. WYMAGANIA  DODATKOWE:
1) mile widziane doświadczenie w pracy w jednostce samorządowej,
2) komunikatywność i umiejętność pracy w zespole,
3) umiejętność formułowania wniosków i proponowania rozwiązań,
4) zdolność do samodzielnego wyszukiwania i zdobywania informacji,
5) rzetelność i dokładność.
       
3. ZAKRES  WYKONYWANYCH  ZADAŃ  NA  STANOWISKU:
1) obsługa administracyjno-biurowa Rady Miasta Hajnówka, komisji stałych i doraźnych:
     a) koordynacja terminowego przekazywania materiałów na sesje Rady i posiedzenia komisji,
     b) sporządzanie protokołów z sesji oraz posiedzeń komisji,
     c) prowadzenie rejestru aktów prawa miejscowego,
     d) prowadzenie ewidencji interpelacji, wniosków i zapytań radnych,
     e) opracowywanie, wprowadzanie i aktualizacja danych do Biuletynu Informacji Publicznej,
     f) przygotowywanie i obsługa posiedzeń Rady Miasta i jej komisji.
2) rozliczanie finansowo-rzeczowe diet radnych,
3) prowadzenie spraw z zakresu załatwiania skarg i wniosków należących do właściwości Rad.

4. WYMAGANE DOKUMENTY:
1) oryginał kwestionariusza osobowego,
2) życiorys (CV),
3) list motywacyjny,
4)   kserokopie   dokumentów   potwierdzających   wykształcenie   oraz   ewentualne   dodatkowe kwalifikacje,
5) kserokopia dowodu osobistego,
6) oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,
7)  oświadczenie  o    nieskazaniu  prawomocnym  wyrokiem  za  umyślne  przestępstwo  ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
8) oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie pracy na w/w stanowisku.

Wymagane   dokumenty   aplikacyjne:   list   motywacyjny,   szczegółowe   CV   (z   uwzględnieniem dokładnego   przebiegu   kariery   zawodowej),   kwestionariusz   osobowy   powinny   być   opatrzone klauzulą:”Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2014r., poz.1182 ze zm.) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2014 r., poz. 1202).

5. INFORMACJA O WARUNKACH PRACY NA STANOWISKU:
Miejsce świadczenia pracy: Urząd Miasta Hajnówka, możliwość wystąpienia wyjazdów w teren.
Wymiar czasu pracy: pełny etat.

6. WSKAŹNIK ZATRUDNIENIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W JEDNOSTCE:
Wskaźnik   zatrudnienia   osób   niepełnosprawnych   w   Urzędzie   Miasta   Hajnówka   w   rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych jest większy niż 6%.

7. TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT:
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w terminie do dnia 28.12.2017 r. do godziny 15.30 w zaklejonej kopercie w siedzibie Urzędu Miasta Hajnówka, ul. Aleksego Zina 1, 17-200 Hajnówka w sekretariacie – pokój nr 219, pocztą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. w przypadku posiadanych  uprawnień do podpisu elektronicznego lub pocztą na ww. adres, z dopiskiem:  ”Dotyczy naboru na stanowisko referenta w Biurze Rady Miasta Hajnówka” - decyduje data wpływu do Urzędu Miasta Hajnówka.
Aplikacje, które wpłyną do Urzędu Miasta Hajnówka po wyżej określonym terminie, jak również   niespełniające   wymogów   formalnych   nie   będą   rozpatrywane.   Przesłane   oferty   po przeprowadzeniu naboru nie będą zwracane.

8. ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU:
Konkurs na stanowisko  referenta w Biurze Rady Miasta Hajnówka dla osób zakwalifikowanych przeprowadzi komisja konkursowa  powołana  przez  Burmistrza  Miasta Hajnówka.
O terminie rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni telefonicznie.
Informacja   o   wyniku   naboru   będzie   umieszczona   na   stronie   Biuletynu   Informacji Publicznej, na stronie internetowej Urzędu Miasta Hajnówka /www.hajnowka.pl/ oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Miasta Hajnówka, ul. Aleksego Zina 1.


        Burmistrz
       Jerzy  Sirak

Hajnówka, dnia 07.12.2017 r.

KONTAKT

border video

   ul. Aleksego Zina 1, 17-200 Hajnówka

   tel. 85 682 21 80,  fax 85 674 37 46

   Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.  e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

                  KONTAKT DO REFERATÓW

  ADMINISTRATOR Emilia Rynkowska

        PUBLIKACJE na www.hajnowka.pl

        Klauzula RODO

 

 NA SKRÓTY

border video

  Godziny otwarcia:  poniedziałek - piątek 7.30-15.30

  Godziny przyjęć Burmistrza: poniedziałek 13.00-17.00

  Kasa UM czynna:  8:00-15.00, przerwa 10.30-11.30

  Możliwość płatności kartą płatniczą

  Rachunek bankowy do bezgotówkowej zapłaty opłaty skarbowej: 46 1020 1332 0000 1602 0276 4058

   Nr IBAN: PL 46 1020 1332 0000 1602 0276 4058

   NIP 543-00-10-446                  SWIFT: BPKOPLPW

   NIP Gminy Miejskiej Hajnówka NIP 603-00-06-341

border video

   herb UMHerb Miasta Hajnówka do pobrania

 

Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki.