Informacje dotyczące produktów wykorzystywanych podczas zwalczania COVID-19

Produkty wykorzystywane podczas zwalczania COVID-19

półmaski

Półmaski powinny spełniać następujące wymagania:

 • zgodność z normami:
  • PN-EN 140:2001/Ap1:2003 - Sprzęt ochrony układu oddechowego – Półmaski i ćwierćmaski – Wymagania, badanie, znakowanie ( lub odpowiednio EN 140:1998 EN 140:1998/AC:1999);
  • PN-EN 149+A1:2010 - Sprzęt ochrony układu oddechowego – Półmaski filtrujące do ochrony przed cząstkami – Wymagania, badanie, znakowanie ( lub odpowiednio EN 149:2001+A1:2009)
 • deklaracja zgodności  na zgodność z wymaganiami rozporządzenia UE 2016/425
 • oznakowanie znakiem CE

Półmaski mogą spełniać  wymagania normy NIOSH-42C FR84 (USA) lub GB2626-2006 (Chiny) lub AS/NZ 1716:2012 (Australia) lub JMHLW – Notification 2014-2018 (Japonia) – prosimy zapoznać się z wytycznymi CIOP.

Materiały

półmaski filtrujące - normy
Półmaski​_filtrujące.rar 3.38MB
wytyczne CIOP dla półmasek filtrujących
wytyczne​_półmaski​_filtrujące.docx 0.02MB

gogle

Gogle (środki ochrony oczu) powinny spełniać następujące wymagania:

 • zgodność z normami:
  • PN-EN 167:2005 - Ochrona indywidualna oczu -- Optyczne metody badań (lub odpowiednio EN 167:2001);
  • PN-EN 168:2005 - Ochrona indywidualna oczu -- Nieoptyczne metody badań (lub odpowiednio EN 168:2001)
 • deklaracja zgodności  na zgodność z wymaganiami rozporządzenia UE 2016/425
 • oznakowanie znakiem CE

Materiały

ochrona indywidualna oczu - normy
Ochrona​_indywidualna​_oczu.rar 4.36MB
wytyczne CIOP dla ochrony oczu
Ochrony​_oczu​_dla​_MZ-1.docx 0.01MB

ochrona nóg

Materiały

odzież - normy
Odzież.rar 10.57MB
wytyczne CIOP dla ochrony nóg
wytyczne​_dla​_ochron​_nóg​_23032020.docx 0.02MB

rękawice

Rękawice medyczne powinny spełniać następujące wymagania:

 • zgodność z normami:
  • PN-EN 455-1:2004 - Rękawice medyczne do jednorazowego użytku -- Część 1: Wymagania i badania na nieobecność dziur (lub odpowiednio EN 455 – 1 : 2000);
  • PN-EN 455-2+A2:2013-06 - Rękawice medyczne jednorazowego użytku -- Część 2: Wymagania i badania dotyczące właściwości fizycznych (lub odpowiednio EN 455-2:2009+A2:2013);
  • PN-EN 455-3:2007 - Rękawice medyczne jednorazowego użytku -- Część 3: Wymagania i badania w ocenie biologicznej (lub odpowiednio EN 455-3:2006)
  • PN-EN 455-4:2010 - Rękawice medyczne do jednorazowego użytku -- Część 4: Wymagania i badania dotyczące wyznaczania okresu trwałości (lub odpowiednio EN 455-4:2009)
 • deklaracja zgodności  na zgodność z wymaganiami  Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 17 lutego 2016 r. w sprawie wymagań zasadniczych oraz procedur oceny zgodności wyrobów medycznych (Dz. U. poz. 211) albo deklaracja zgodności z wymaganiami dyrektywy 93/42/EWG,  albo deklaracja zgodności z wymaganiami rozporządzenia (UE) 2017/745
 • oznakowanie znakiem CE

Dla rękawic ochronnych konieczne jest spełnienie normy PN-EN ISO 374-2:2020-03 Rękawice chroniące przed niebezpiecznymi substancjami chemicznymi i mikroorganizmami – Część 2: Wyznaczanie odporności na przesiąkanie albo PN-EN ISO 374-1:2017-01, która jest zharmonizowana z rozporządzeniem 2016/425. Wymagana jest także deklaracja zgodności na spełnienie wymagań zasadniczych rozporządzenia UE 2016/425

Materiały

rękawice medyczne jednorazowe
Rękawice​_medyczne​_jednorazowe.rar 14.61MB
rękawice chroniące przed substancjami chemicznymi i mikroorganizmami - normy
Rękawice​_chroniące​_przed​_substancjami​_chemicznymi​_i​_mikoorganizmami.rar 14.34MB
wytyczne CIOP dla rękawic ochronnych
Rękawice​_ochronne​_na​_str​_MZ.docx 0.01MB

płyny do dezynfekcji

W zależności od tego do jakiej grupy produktów środek do dezynfekcji został  zaklasyfikowany (decyduje o tym przeznaczenie środka dezynfekującego)

Środki dezynfekcyjne jako wyroby medyczne powinny spełniać :

 • zgodność z normami
  • PN-EN 13624:2006 - Chemiczne środki dezynfekcyjne i antyseptyczne – Ilościowa zawiesinowa metoda określania grzybobójczego działania chemicznych środków przeznaczonych do dezynfekcji narzędzi stosowanych w obszarze medycznym -- Metoda badania i wymagania (faza 2, etap 1)  (lub odpowiednio EN 13624:2003);
  • PN-EN 13727:2012 - Chemiczne środki dezynfekcyjne i antyseptyczne -- Ilościowa zawiesinowa metoda określania bakteriobójczego działania w obszarze medycznym -- Metoda badania i wymagania (faza 2, etap 1) ( lub odpowiednio EN 13727:2012);
  • PN-EN 14348:2006 - Chemiczne środki dezynfekcyjne i antyseptyczne ― Ilościowa zawiesinowa metoda określania prątkobójczego działania chemicznych środków dezynfekcyjnych stosowanych w obszarze medycznym, w tym środków do dezynfekcji narzędzi -- Metoda badania i wymagania (faza 2, etap 1)  (lub odpowiednio EN 14348:2005)
  • PN-EN 14561:2008 - Chemiczne środki dezynfekcyjne i antyseptyczne ― Ilościowa nośnikowa metoda określania działania bakteriobójczego środków przeznaczonych do narzędzi stosowanych w obszarze medycznym – Metoda badania i wymagania (faza 2, etap 2) (lub odpowiednio EN 14561:2006)
  • PN-EN 14562:2008 - Chemiczne środki dezynfekcyjne i antyseptyczne -- Ilościowa nośnikowa metoda określania działania grzybobójczego lub bójczego wobec grzybów drożdżopodobnych środków przeznaczonych do narzędzi stosowanych w obszarze medycznym -- Metoda badania i wymagania (faza 2, etap 2)  (lub odpowiednio EN 14562:2006);
  • PN-EN 14563:2012 - Chemiczne środki dezynfekcyjne i antyseptyczne -- Ilościowa nośnikowa metoda określania działania prątkobójczego lub bójczego na prątki gruźlicy chemicznych środków dezynfekcyjnych stosowanych do narzędzi w obszarze medycznym -- Metoda badania i wymagania (faza 2, etap 2) ( lub odpowiednio EN 14563:2008)
 • deklaracja zgodności  na zgodność z wymaganiami  Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 17 lutego 2016 r. w sprawie wymagań zasadniczych oraz procedur oceny zgodności wyrobów medycznych (Dz. U. poz. 211) albo deklaracja zgodności z wymaganiami dyrektywy 93/42/EWG,  albo deklaracja zgodności z wymaganiami rozporządzenia (UE) 2017/745
 • oznakowanie znakiem CE

Środki dezynfekcyjne jako produkty biobójcze powinny spełniać wymagania zawarte w ustawie z dnia 9 października 2015 r. o produktach biobójczych oraz wymagań rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 528/2012 z dnia 22 maja 2012 r. w sprawie udostępniania na rynku  i stosowania produktów biobójczych (Dz. Urz. UE L 167 z 27.06.2012, str. 1). Powinny posiadać odpowiednie pozwolenie na obrót oraz posiadać wpis do Wykazu Produktów Biobójczych.

Materiały

środki dezynfekcyjne - normy
Środki​_dezynfekcyjne.rar 5.99MB

kombinezony

Kombinezony (odzież ochronna) powinna spełniać następujące wymagania:

 

 • zgodność z normami:
  • PN-EN 14126:2005 - Odzież ochronna – Wymagania i metody badań dla odzieży chroniącej przed czynnikami infekcyjnymi (lub odpowiednio EN 14126:2003 EN 14126:2003/AC:2004)
 • deklaracja zgodności na zgodność z wymaganiami rozporządzenia UE 2016/425
 • oznakowanie CE 

Materiały

odzież - normy
Odzież.rar 10.57MB

fartuchy chirurgiczne / fartuchy dla bloków operacyjnych

Fartuchy powinny spełniać następujące wymagania:

 • zgodność z normami :
  • EN 13795-1:2019 - Odzież i obłożenia chirurgiczne -- Wymagania i metody badań -- Część 1: Obłożenia chirurgiczne i fartuchy chirurgiczne (lub odpowiednio EN 13795-1);
  • PN EN 13795-2:2019 - Odzież i obłożenia chirurgiczne -- Wymagania i metody badań -- Część 2: Odzież dla bloków operacyjnych (lub odpowiednio EN 13795-2);
  • PN-EN ISO 22610:2007 - Obłożenia chirurgiczne, fartuchy chirurgiczne i odzież dla bloków operacyjnych, stosowane jako wyroby medyczne dla pacjentów, personelu medycznego i wyposażenia -- Metoda wyznaczania odporności na przenikanie bakterii na mokro (jest to norma powołana w normie wskazanej powyżej w lit. a)
  • PN-EN ISO 22612:2006 - Odzież chroniąca przed czynnikami infekcyjnymi -- Metoda badania odporności na przenikanie drobnoustrojów na sucho (norma powołana w normach wskazanych w lit a i b)
 • deklaracja zgodności  na zgodność z wymaganiami  Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 17 lutego 2016 r. w sprawie wymagań zasadniczych oraz procedur oceny zgodności wyrobów medycznych (Dz. U. poz. 211) albo deklaracja zgodności z wymaganiami dyrektywy 93/42/EWG,  albo deklaracja zgodności z wymaganiami rozporządzenia (UE) 2017/745
 • oznakowanie znakiem CE

Materiały

odzież - normy
Odzież.rar 10.57MB

maseczki

Maseczki chirurgiczne powinny spełniać następujące wymagania

 • zgodność z normami:
  • PN-EN 14683:2006- Maski chirurgiczne -- Wymagania i metody badania (lub odpowiednio EN 14683:2005)
 • deklaracja zgodności  na zgodność z wymaganiami Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 17 lutego 2016 r. w sprawie wymagań zasadniczych oraz procedur oceny zgodności wyrobów medycznych (Dz. U. poz. 211) albo deklaracja zgodności z wymaganiami dyrektywy 93/42/EWG,  albo deklaracja zgodności z wymaganiami rozporządzenia (UE) 2017/745
 • oznakowanie znakiem CE

Materiały

maski medyczne - normy
Maski​_medyczne.rar 6.97MB

NORMY

Na podstawie decyzji Komitetu Prezydenckiego CEN-CENELEC Polski Komitet Normalizacyjny udostępnia bezpłatnie (na czas walki z pandemią) normy, które będą pomocne w zwalczaniu wirusa SARS-CoV-2.

Dodatkowo prosimy o zapoznanie się z komunikatami Centralnego Instytutu Ochrony Pracy - Państwowego Instytutu Badawczego.

SKŁADANIE OFERT

wytyczne krajowego konsultanta w dziedzinie chorób zakaźnych

Na podstawie uchwały Rady Ministrów nr 33/2020 z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w zakresie zaopatrzenia w środki ochrony indywidualnej, które są niezbędne do przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2  w § 1 ust 2 mówi, iż środki ochrony indywidualnej, o których mowa w ust. 1, mogą zostać zakupione pod warunkiem, że są zgodne z wytycznymi krajowego konsultanta w dziedzinie chorób zakaźnych opublikowanymi w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej ministra właściwego do spraw zdrowia. Środki te mogą być nabywane przed zakończeniem oceny ich zgodności i bez oznakowania CE nie dłużej niż 30 dni od dnia zakończenia stanu epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2.

W związku z tym zapraszamy polskich przedsiębiorców do składania ofert na produkcję jednorazowych maseczek oraz strojów ochronnych zgodnych z zamieszczonymi poniżej wymaganiami

maseczki medyczne

Produkt o cechach ochronnych, chroniących przed czynnikami biologicznymi:

 • powinien spełniać wymagania normy EN 14683
  • skuteczność filtracji bakteryjnej (BFE) jak dla masek typu II lub IIR,
  • oddychalność (ciśnienie różnicowe - Pa) jak dla masek typu II lub IIR,
  • biostatyczność (zachowanie czystości bakteryjnej) lub powinien być wykonany z materiału spełniającego powyższe wymagania
 • wykonane z trójwarstwowej włókniny,
 • wiązane z tyłu na troki lub posiadać gumkę umożliwiającą założenie maseczki o uszy,
 • wykonane z materiału minimum 1 klasy palności,
 • w części środkowej zakładki (harmonijka) umożliwiające dopasowanie maseczki do kształtu twarzy – zakrycie nosa, ust i brody,
 • w jednej krawędzi wzmocnienie umożliwiające dopasowanie maseczki do nosa zapewniające szczelność przylegania,
 • rozmiar wyrobu „na płasko” co najmniej 17,5 cm x 9 cm,
 • pakowany w indywidualne opakowanie, następnie w opakowanie zbiorcze,
 • oznakowanie opakowania zbiorczego zawierające informację, że produkt może być użyty wyłącznie w okresie podwyższonego zagrożenia epidemicznego i epidemii nie dłużej jednak niż w ciągu 30 dni od dnia zakończenia stanu epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 oraz dane producenta (nazwa, adres).

Materiały

wytyczne konsultanta krajowego - maski medyczne
BRN30055CB61140​_027312.pdf 0.16MB

maseczki niemedyczne

Produkt przeznaczony dla osób, które nie wykonują zawodów medycznych oraz nie potwierdzono u nich aktywnego zakażenia COVID 19.

 • maseczki mogą być wykonane tkanin bawełnianych, bawełnianych z domieszką elastanu, bawełnianych z lnem, lnianych, poliesterowych 100%; wiskozowych z domieszką poliestru, poliamidowych z poliestrem mogą być wykonane również z fizeliny
 • materiały, z których wykonane są maseczki powinny posiadać certyfikat STANDARD 100 OEKO-TEX ®
 • materiał powinien mieć możliwość prania w temperaturze 600 C
 • w przypadku materiałów o niskiej gramaturze należy zwielokrotnić liczbę warstw tkaniny
 • maseczki powinny być wiązane z tyłu na troki lub mieć gumkę umożliwiająca założenie maseczki o uszy
 • wykonane z materiału minimum 1 klasy palności
 • w części środkowej zakładki (harmonijka) umożliwiające dopasowanie maseczki do kształtu twarzy – zakrycie nosa, ust i brody
 • w jednej krawędzi wzmocnienie umożliwiające dopasowanie maseczki do nosa zapewniające szczelność przylegania
 • rozmiar wyrobu „na płasko” co najmniej 17,5 cm x 9 cm
 • pakowany w indywidualne opakowanie, następnie w opakowanie zbiorcze
 • oznakowanie opakowania zbiorczego zawierające dane producenta (nazwa, adres).

Materiały

wytyczne konsultanta krajowego - maseczki niemedyczne
maseczki-niemedyczne.pdf 0.23MB

kombinezony/fartuchy (odzież ochronna)

Produkt o cechach ochronnych, chroniących przed czynnikami biologicznymi:

 • powinien spełniać wymagania normy EN 14126 dotyczącej odzieży ochronnej według co najmniej wyszczególnionych warunków:
  • odporność na  przenikanie skażonej cieczy pod wpływem ciśnienia hydrostatycznego  - klasa 4 i wyższa,
  • odporność na przenikanie czynników infekcyjnych pod wpływem mechanicznego kontaktu z substancjami zawierającymi skażone ciecze – klasa 4 i wyższa,
  • odporność na przenikanie skażonych ciekłych aerozoli – klasa 2 i wyższa
 • fartuch wiązany z tyłu na troki z dodatkowym górnym zapięciem na przylepiec lub kombinezon ochronny najlepiej typ 4 wg klasyfikacji zgodnie z EN 14605
 • rękawy z elastyczną silikonową taśmą zabezpieczającą,
 • wykonany z materiału minimum 1 klasy palności,
 • wykonany z barierowej włókniny polipropylenowej SMS, bez zawartości lateksu, polietylenu i celulozy do procedur wysokiego ryzyka,
 • szwy, połączenia trwałe i rozdzielne płaskie,
 • rozmiar L i XL – kolor żółty lub niebieski,
 • pakowany  w indywidualne opakowanie
 • oznakowanie zawierające informację, że produkt może być użyty wyłącznie w okresie podwyższonego zagrożenia epidemicznego i epidemii nie dłużej jednak niż w ciągu 30 dni od dnia zakończenia stanu epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 oraz dane producenta (nazwa, adres).

Materiały

wytyczne konsultanta krajowego - odzież ochronna
BRN30055CB61140​_027313.pdf 0.17MB

ochrona oczu

 • Okulary ochronne powinny charakteryzować:
  • współczynnikiem  przepuszczania świata – nie mniej niż 74,4 %,
  • powinny być wyposażone co najmniej w osłonki boczne chroniące bezpośrednią okolice oczu,
  • okolica nosa wyposażona w zabezpieczenie zapobiegające otarciom,
  • powinny być wykonane z materiałów niepalnych.
 • Gogle powinny charakteryzować się:
  • współczynnikiem  przepuszczania świata – nie mniej niż 74,4 %,
  • ergonomia wykonania powinna zapewniać szczelność przylegania do okolic oczu i nosa,
  • okolica nosa wyposażona w zabezpieczenie zapobiegające otarciom,
  • wyposażone w elementy umożlwiające dopasowanie do obwodu głowy użytkownika,
  • powinny być wykonane z materiałów niepalnych.
 • Osłony twarzy ( np. przyłbice) powinny charakteryzować się:
  • współczynnikiem  przepuszczania świata – nie mniej niż 74,4 %,
  • wyposażone w elementy umożlwiające dopasowanie do obwodu głowy użytkownika,
  • powinny być wykonane z materiałów niepalnych.

Dla ww. ochron oczu:

Pakowane w indywidualne opakowania

Oznakowanie opakowania zawierające informację, że produkt może być użyty wyłącznie w okresie podwyższonego zagrożenia epidemicznego i epidemii nie dłużej jednak niż w ciągu 30 dni od dnia zakończenia stanu epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 oraz dane producenta (nazwa, adres).

Materiały

wytyczne konsultanta krajowego - ochrona oczu
ochrona​_oczu.pdf 0.16MB

Ponadto zgodnie z uchwałą Rady Ministrów dopuszcza się do obrotu i używania środki ochrony indywidualnej oraz wyroby medyczne, jeżeli są dopuszczone do obrotu w innych państwach niż państwa członkowskie Unii Europejskiej i państwach członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stronach umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym.

Materiały

Uchwała nr 33/2020 Rady Ministrów z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w zakresie zaopatrzenia w środki ochrony indywidualnej, które są niezbędne do przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2
RM-111-35-20​_(obieg)​_uchw​_nr​_33​_RM​_2020​_środki​_ochrony​_indywidualnej​_wirus.docx 0.05MB

SKŁADANIE OFERT

KORONAWIRUS

 

20.03.11 koronawirus

Jeśli w ciągu ostatnich 14 dni byłeś w miejscu gdzie występuje koronawirus, jeśli zaobserwowałeś u siebie objawy takie jak:

GORĄCZKA, KASZEL, DUSZNOŚĆ i PROBLEMY z ODDYCHANIEM,

to bezzwłocznie powiadom telefonicznie stację sanitarno-epidemiologiczną

tel. 604-441-454, 698-068-518, 604-279-575

w przypadku nasilonych objawów zadzwoń pod numer alarmowy 112 lub zgłoś  się bezpośrednio do oddziału zakaźnego.

Najbliższy oddział: 606-996-889

czytaj więcej...


 

Reorganizacja pracy Urzędu Miasta Hajnówka


 

.

KONTAKT

border video

   ul. Aleksego Zina 1, 17-200 Hajnówka

   tel. 85 682 21 80,  fax 85 674 37 46

   Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.  e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

                  KONTAKT DO REFERATÓW

  ADMINISTRATOR Emilia Rynkowska

        PUBLIKACJE na www.hajnowka.pl

        Klauzula RODO

        Deklaracja dostępności

 

 NA SKRÓTY

border video

  Godziny otwarcia:  poniedziałek - piątek 7.30-15.30

  Godziny przyjęć Burmistrza: poniedziałek 13.00-17.00

  Kasa UM czynna:  8:00-15.00, przerwa 10.30-11.30

  Możliwość płatności kartą płatniczą

  Rachunek bankowy do bezgotówkowej zapłaty opłaty skarbowej: 46 1020 1332 0000 1602 0276 4058

   Nr IBAN: PL 46 1020 1332 0000 1602 0276 4058

   NIP 543-00-10-446                  SWIFT: BPKOPLPW

   NIP Gminy Miejskiej Hajnówka NIP 603-00-06-341

border video

   herb UMHerb Miasta Hajnówka do pobrania

 

Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki.