Kształcenie na odległość w hajnowskich szkołach podstawowych

Szanowni Rodzice, Drodzy Uczniowie!

25 marca 2020 r. weszły w życie dwa nowe rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej regulujące prowadzenie kształcenia na odległość w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkół i placówek oświatowych i określające zasady prowadzenia nauczania na odległość, a także oceniania i klasyfikowania uczniów:

- rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, (Dz. U., poz.492);

- rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, (Dz. U., poz.493).

 

Zgodnie z ww uregulowaniami prawnymi realizacja zadań szkoły odbywa się z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość (obecnie do 10 kwietnia 2020 r.).

Hajnowskie szkoły podstawowe realizują kształcenie na odległość z wykorzystaniem następujących (możliwie dostępnych) metod i technik.

 

Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Janusza Kusocińskiego w Hajnówce:

1) zostały przekazane uczniom, rodzicom i nauczycielom informacje o sposobie i trybie realizacji zadań szkoły w okresie czasowego ograniczenia jej funkcjonowania - za pośrednictwem e-dziennika do każdego indywidualnie;

2) ustalono, we współpracy z nauczycielami, tygodniowy zakres treści nauczania do zrealizowania w poszczególnych klasach uwzględniając wymienione warunki szczególne;

3) ustalono, we współpracy z nauczycielami, sposób monitorowania postępów uczniów oraz sposób weryfikacji wiedzy i umiejętności uczniów, w tym również sposób informowania uczniów lub rodziców o postępach ucznia w nauce, a także uzyskanych przez niego ocenach – za pośrednictwem e-dziennika Librus;

4) ustalono sposób dokumentowania realizacji zadań jednostki systemu oświaty – za pomocą narzędzia elektronicznego Librus;

5) wskazano, we współpracy z nauczycielami, źródła i materiały niezbędne do realizacji zajęć, w tym materiały w postaci elektronicznej, z których uczniowie lub rodzice mogą korzystać – dostępne na stronie internetowej szkoły, a także na bieżąco są przesyłane informacje na konta indywidualne i podawane są linki np. ze strony MEN;

6) zapewniono każdemu uczniowi lub rodzicom możliwość konsultacji z nauczycielem prowadzącym zajęcia oraz przekazano informację o formie i terminach tych konsultacji - indywidualnie każdy nauczyciel - za pośrednictwem e-dziennika Librus;

7) nauczycielom przekazano informacje o możliwości prowadzenia zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość – za pomocą Librusa;

8) wszyscy nauczyciele, uczniowie i rodzice są na bieżąco informowani o wszelkich zmianach i o podjętych przez szkołę działaniach – za pomocą e-dziennika - wiadomości są wysyłane indywidualnie;

9) na bieżąco jest aktualizowana strona internetowa szkoły.

 

Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Władysława Jagiełły w Hajnówce:

1) w okresie ograniczenia czasowego funkcjonowania jednostki zadania realizowane są w trybie zdalnym; wszelkie sprawy należy kierować drogą e-mailową na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.   lub telefonicznie pod numer: 85 682 28 66;

2) uczeń zobowiązany jest do podejmowania aktywności określonych przez nauczyciela,

3) w zakresie konsultacji uczniów i rodziców z nauczycielem prowadzącym zajęcia klasy istnieje możliwość kontaktu poprzez dziennik elektroniczny Librus, platformy edukacyjne, grupy internetowe (np.: Messenger), w godzinach 8:00 -12:00 lub innych określonych przez nauczyciela i podanych do wiadomości Rodziców, Uczniów i Dyrekcji.

4) w zakresie konsultacji uczniów z wychowawcami klas pozostaje bez zmian ustalona wcześniej forma kontaktu np.: telefoniczna, e-mailowa (poza kontaktem osobistym);

5) materiały dydaktyczne, formy i terminy ich realizacji nauczyciel wskazuje i udostępnia uczniom w zakładce: ZADANIA DOMOWE (ikonka „Zadania domowe", prawy góry róg strony) oraz przesyła w postaci wiadomości do uczniów jak i również do rodziców;

6) ustala się zasady realizacji zadań – treści z podstawy programowej w następujący sposób:

- nauczyciel przedmiotu opracowuje na ten okres zakres treści do zrealizowania w poszczególnych oddziałach;

- nauczyciel zobowiązany jest indywidualizować pracę dla uczniów posiadających opinię PPP lub orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego;

- zajęcia z przedmiotu: wychowanie fizyczne będą odbywać się w formie filmów instruktażowych lub innych form proponowanych przez nauczycieli;

7) w celu sprawdzenia postępów edukacyjnych ucznia uwzględnia się różne formy zdalnej aktywności ucznia i stosuje różne zdalne formy oceniania, właściwe dla metodyki nauczania danych zajęć edukacyjnych; w szczególności przewiduje się następujące formy:

- prace pisemne sprawdzające zrealizowany materiał przewidziane w planie realizacji programu nauczania;

- odpowiedzi ustne;

- prace domowe, notatki;

- prace właściwe danemu przedmiotowi, np. ćwiczenia praktyczne, recytacje;

- referaty, prezentacje, projekty;

- aktywność na lekcji online;

8) informacja o uzyskanych ocenach i postępach ucznia w nauce musi się znajdować w dzienniku elektronicznym Librus (właściwy komentarz do oceny);

9) uczeń ma prawo do poprawienia oceny na zasadach określonych w przedmiotowych zasadach oceniania i statutach wyłączając takie formy jak: sprawdziany i kartkówki;

10) ocenianie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi powinno być dostosowane do zaleceń zawartych we właściwej opinii lub orzeczeniu poradni;

11) sposób monitorowania postępów ucznia w nauce polega na współpracy nauczycieli danego oddziału z wychowawcą, poprzez informowanie o braku aktywności ucznia, co może stanowić podstawę do np. nieklasyfikowania ucznia; wychowawca w sytuacji wykorzystania możliwych narzędzi do kontaktu, potwierdzonych wpisami w dzienniku elektronicznym Librus, informuje o tym fakcie Dyrektora szkoły.

 

3. Szkoła Podstawowa Nr 3 w Hajnówce:

1) ustalono tygodniowy zakres materiału dla poszczególnych klas zmieniając plan zajęć we wszystkich klasach, uwzględniając równomierne obciążenie ucznia zajęciami w danym dniu;

2) uzgodniono, iż formą kontaktu czy konsultacji nauczyciela z rodzicami i uczniami jest dziennik elektroniczny Librus;

3) uwzględniono dostępność w domu u uczniów w urządzenie umożliwiające realizacje kształcenia na odległość- dla uczniów, którzy nie posiadają w domu laptopa/komputera dyrektor użyczył sprzęt szkolny do tego celu;

4) zarekomendowano zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Edukacji Narodowej wykorzystanie przez nauczycieli materiałów: platformy www.epodreczniki.pl, OKE i CKE oraz programów emitowanych w pasmach edukacyjnych Telewizji Publicznej i Polskiego Radia oraz inne platformy edukacyjne dostępne w Internecie.

 

4. Szkoła Podstawowa Nr 4 im.Henryka Sienkiewicza w Hajnówce.

1) przekazano informacje rodzicom poprzez e-dziennik (Podlaska Platforma Edukacyjna- bardzo niedoskonały i możliwości ograniczone, właściwie nie działa) przede wszystkim telefonicznie, mailowo aktualnych komunikatów;

2) uruchomiono na stronie www szkoły zakładki DOMOWE NAUCZANIE oraz EDUKACJA ONLINE,ROZKŁAD ONLINE, PORADNIK ONLINE gdzie nauczyciele umieszczają materiały dydaktyczne, przydatne linki, porady;

3) ustalono (przez wychowawców) jakimi zasobami dysponują w zakresie zdalnej edukacji;

4) ustalono tygodniowy rozkład on line;

5) ustalono zasady nauczania w tym dokumentowania pracy zdalnej i oceniania on-line, które zostaną przekazane rodzicom;

6) prowadzone są zdalne lekcje poprzez komunikatory internetowe, portale np. Google Classroom, Khan Academy i inne;

7) korzystanie z zasobów oferowanych przez MEN-tj. zdalne lekcje oraz w trakcie logowania do platformy e-podreczniki;

8) Dyrektor komunikuje się z nauczycielami poprzez wysyłanie sms, e-mail.

 

Więcej informacji na temat kształcenia na odległość znajduje się na stronach internetowych szkół:

www.sp1hajnowka.edupage.org, www.zsznr2hajnowka.edupage.org, www.sp3hajnowka.edupage.org  oraz www.sp4hajnowka.edupage.org .

Jolanta Stefaniuk, Urząd Miasta Hajnówka

KORONAWIRUS

 

20.03.11 koronawirus

Jeśli w ciągu ostatnich 14 dni byłeś w miejscu gdzie występuje koronawirus, jeśli zaobserwowałeś u siebie objawy takie jak:

GORĄCZKA, KASZEL, DUSZNOŚĆ i PROBLEMY z ODDYCHANIEM,

to bezzwłocznie powiadom telefonicznie stację sanitarno-epidemiologiczną

tel. 604-441-454, 698-068-518, 604-279-575

w przypadku nasilonych objawów zadzwoń pod numer alarmowy 112 lub zgłoś  się bezpośrednio do oddziału zakaźnego.

Najbliższy oddział: 606-996-889

czytaj więcej...


 

Reorganizacja pracy Urzędu Miasta Hajnówka


 

.

KONTAKT

border video

   ul. Aleksego Zina 1, 17-200 Hajnówka

   tel. 85 682 21 80,  fax 85 674 37 46

   Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.  e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

                  KONTAKT DO REFERATÓW

  ADMINISTRATOR Emilia Rynkowska

        PUBLIKACJE na www.hajnowka.pl

        Klauzula RODO

        Deklaracja dostępności

 

 NA SKRÓTY

border video

  Godziny otwarcia:  poniedziałek - piątek 7.30-15.30

  Godziny przyjęć Burmistrza: poniedziałek 13.00-17.00

  Kasa UM czynna:  8:00-15.00, przerwa 10.30-11.30

  Możliwość płatności kartą płatniczą

  Rachunek bankowy do bezgotówkowej zapłaty opłaty skarbowej: 46 1020 1332 0000 1602 0276 4058

   Nr IBAN: PL 46 1020 1332 0000 1602 0276 4058

   NIP 543-00-10-446                  SWIFT: BPKOPLPW

   NIP Gminy Miejskiej Hajnówka NIP 603-00-06-341

border video

   herb UMHerb Miasta Hajnówka do pobrania

 

Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki.