Informacje ogólne dotyczące gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie miasta Hajnówka za 2015 rok

Informacje ogólne dotyczące gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie miasta Hajnówka za 2015 rok, wynikające z art. 3 ust. 2 pkt 9 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 ze zm.)

  1. Podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu miasta Hajnówka (posiadające wpis do rejestru działalności regulowanej):

Nazwa firmy

Siedziba i adres

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Spółka z o.o.

ul. Łowcza 4, 17-200 Hajnówka

MPO Sp. z o.o.

ul. 42 Pułku Piechoty 48,

15-950 Białystok

Przedsiębiorstwo Usługowo – Asenizacyjne „ASTWA” Sp. z o.o.

Ul. Kombatantów 4

15-102 Białystok

  1. informacje o miejscach zagospodarowania przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu miasta Hajnówka zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania:

Zakład Zagospodarowania Odpadów, Szosa Kleszczelowska 35, 17-200 Hajnówka  

  1. informacje o osiągniętych przez gminę oraz podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, które nie działają na podstawie umowy, o której mowa w art. 6f ust.1, i nie świadczą takiej usługi w trybie zamówienia z wolnej ręki, o którym mowa w art. 6f ust. 2, w danym roku kalendarzowym wymaganych poziomach recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania

Osiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania w 2015 r. [%]

TR = 0,21 %

Dopuszczalny poziom masy odpadów

komunalnych ulegających biodegradacji

przekazywanych do składowania w 2015 r. wynosi 50%

Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła w 2015 r. [%]

 

Ppmts = 40,71 %

 

Dopuszczalny poziom recyklingu przygotowania do ponownego użytku papieru, metalu, tworzyw sztucznych i szkła w 2015 r. wynosi 16 %

Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych w 2015 r. [%]

 

Pbr = 88,60 %

 

Dopuszczalny poziom recyklingu przygotowania do ponownego użytku i odzysku innymi metodami innych niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych w 2015 r. wynosi 40 %

  1. informacje o punktach selektywnego zbierania odpadów komunalnych:

Punkt Selektywnej Zbiórki Opadów Komunalnych w Hajnówce, ul. Łowcza 4, 17-200 Hajnówka

http://www.hajnowka.pl/ekohajnowka/odpady/5652-punkt-selektywnej-zbiorki-odpadow-komunalnych.html

  1. informacje o zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych, o których mowa w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym

    http://hajnowka.pl/ekohajnowka/odpady/231-nie-wyrzucaj-zuzytych-sprzetow.html

Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki.