Artykuły

Informacja dla przedsiębiorców działających w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie miasta Hajnówka

Zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1997r o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.),  przedsiębiorca odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości jest obowiązany do uzyskania wpisu do rejestru  działalności regulowanej w gminie, na terenie której zamierza odbierać odpady komunalne od właścicieli.

 

Rejestr prowadzi się w postaci bazy danych zapisanej na informatycznych nośnikach danych w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. Nr 64, poz. 565, z późn. zm.),
W rejestrze zamieszcza się:
1)    firmę, oznaczenie siedziby i adres albo imię, nazwisko i adres przedsiębiorcy;
2)    numer identyfikacji podatkowej (NIP);
3)    numer identyfikacyjny REGON, o ile przedsiębiorca taki numer posiada;
4)    określenie rodzaju odbieranych odpadów komunalnych;
5)    numer rejestrowy.
Wpis do rejestru oraz zmiany wpisu w rejestrze dokonuje się na pisemny wniosek przedsiębiorcy. Wniosek powinien zawierać:
1)    firmę, oznaczenie siedziby i adres albo imię, nazwisko i adres przedsiębiorcy;
2)    numer identyfikacji podatkowej (NIP);
3)    numer identyfikacyjny REGON, o ile przedsiębiorca taki numer posiada;
4)    określenie rodzaju odbieranych odpadów komunalnych.
Do wniosku o wpis do rejestru dołącza się dowód uiszczenia opłaty skarbowej oraz oświadczenie o spełnieniu warunków wymaganych do wykonywania działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
W przypadku zakończenia działalności polegającej na odbieraniu odpadów komunalnych przedsiębiorca odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości jest obowiązany złożyć do właściwego wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w terminie 14 dni od dnia trwałego zaprzestania wykonywania tej działalności, wniosek o wykreślenie z rejestru
Druki wniosków o wpis oraz oświadczenia dostępne są w pokoju nr 202 Urzędu Miasta Hajnówka oraz na stronie internetowej Urzędu w zakładce BIP/Załatwianie spraw/Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska.

 

 

Załączniki do pobrania

Marta Kościeńczuk
Referat Gospodarki Komunalnej
i Ochrony Środowiska

Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki.