Artykuły

Zasady wypłaty emerytur i rent rolniczych dla osób osiągających dodatkowe przychody

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników oraz  ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych podjęcie zatrudnienia przez osobę, której przyznano świadczenie emerytalne lub rentowe z tytułu całkowitej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym i osiąganie z tego tytułu przychodu:

1/      nieprzekraczającego 70% przeciętnego wynagrodzenia, tj. 2321,50 zł – nie powoduje zmniejszenia emerytury lub renty,

2/      przekraczającego ww. kwotę, a nieprzekraczającego 130% przeciętnego wynagrodzenia,  tj. 4311,30 zł – powoduje zmniejszenie świadczenia o kwotę przekroczenia, jednak nie więcej niż o:

-        24% kwoty bazowej w przypadku emerytury lub renty,

-        20,4% kwoty bazowej w przypadku renty rodzinnej,

3/      przekraczającego 130% przeciętnego wynagrodzenia - powoduje zawieszenie części uzupełniającej świadczenia  (część składkowa nie podlega zawieszeniu ani zmniejszeniu).

 

Powyższych zasad nie stosuje się do osób:

-  mających ustalone prawo do emerytury rolniczej, które ukończyły odpowiednio wiek – 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn – takie osoby mogą osiągać przychody bez ograniczeń,

-  które są uprawnione do okresowej renty rolniczej i które zostaną z tytułu zatrudnienia objęte innym ubezpieczeniem społecznym – (zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 20 grudnia 1990r. o ubezpieczeniu społecznym rolników „(…) renta rolnicza z tytułu niezdolności do pracy przysługuje jako renta okresowa przez okres wskazany w decyzji Prezesa Kasy lub do czasu objęcia rencisty innym ubezpieczeniem społecznym).

 

Przykład: Od lutego br. KRUS przyznał Pani Annie rentę rolniczą z tytułu całkowitej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym na okres 12 miesięcy. Ponieważ posiada ona pięciohektarowe gospodarstwo rolne otrzymuje tylko część składkową renty w kwocie 165,62 zł. Pani Anna od czerwca br. podjęła zatrudnienie i zarabia 1450 zł miesięcznie. W związku z tym, że podejmując zatrudnienie została objęta ubezpieczeniem społecznym w ZUS, renta rolnicza okresowa nie przysługuje, mimo osiągania niższego przychodu niż 70% przeciętnego wynagrodzenia. Świadczenia wypłacone za czerwiec i lipiec br. Pani Anna będzie zobowiązana zwrócić.

 

Zgodnie z art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1990r. o ubezpieczeniu społecznym rolników emeryt i rencista zobowiązany jest w terminie 14 dni zawiadomić KRUS o wszystkich okolicznościach mających wpływ na wysokość i prawo pobierania świadczeń, w tym także o podjęciu zatrudnienia oraz o wysokości osiąganego wynagrodzenia, a po upływie roku kalendarzowego – o wysokości przychodu uzyskanego w poprzednim roku.

ZASTĘPCA KIEROWNIKA

Wydziału Świadczeń

mgr inż. Aleksandra Czaczkowska

Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki.