Artykuły

Oferta pracy na stanowisku Dyrektora Domu Dziecka w Białowieży

Zarząd Powiatu Hajnowskiego ogłasza konkurs na stanowisko Dyrektora Domu Dziecka w Białowieży

I. Wymagania niezbędne:

1.      Wykształcenie wyższe magisterskie na kierunku:

a) pedagogika, pedagogika specjalna, psychologia, nauka o rodzinie,

b) w zakresie resocjalizacji, pracy socjalnej, pedagogiki opiekuńczo – wychowawczej,

c) na innym kierunku uzupełnione studiami podyplomowymi w zakresie psychologii, pedagogiki, nauk o rodzinie lub resocjalizacji.

2.      Specjalizacja w zakresie Organizacji Pomocy Społecznej.
3.      Co najmniej trzy letni staż pracy w placówce opiekuńczo wychowawczej lub placówce wsparcia dziennego.
4.      Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.
5.      Brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
6.      Obywatelstwo polskie.
7.      Nieposzlakowana opinia.

II. Wymagania dodatkowe:

1.      Doświadczenie na stanowisku kierowniczym.
2.      Znajomość Karty Nauczyciela.
3.      Doświadczenie zawodowe w zakresie poradnictwa rodzinnego, terapii rodzin oraz interwencji kryzysowej.
4.      Ukończenie dodatkowych form kształcenia podyplomowego przydatnego w kierowaniu placówką opiekuńczo-wychowawczą.

III. Preferowane cechy osobowości:

Umiejętność zarządzania zespołem, odporność na stres, umiejętność logicznego myślenia, łatwość nawiązywania kontaktów, kreatywność, umiejętność samodzielnego organizowania pracy, umiejętność selekcji informacji, umiejętność praktycznego stosowania prawa.

IV. Do zadań osoby zatrudnionej na w/w stanowisku należeć będzie:

1.      Kierowanie bieżącą działalnością domu dziecka.
2.      Kierowanie całością spraw administracyjno-gospodarczych i finansowych.
3.      Organizowanie, tworzenie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy.
4.      Kierowanie pracą podległego personelu.
5.      Dysponowanie środkami budżetowymi i majątkiem domu dziecka.
6.      Nadzór nad przestrzeganiem standardu wychowania i opieki w domu dziecka.

V. Wymagane dokumenty:

1.      List motywacyjny i curriculum vitae.
2.      Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie.
3.    Kserokopie dokumentów poświadczających kwalifikacje (dyplom ukończenia studiów, zaświadczenia, świadectwa itp.)
4.      Kserokopie świadectw pracy oraz innych dokumentów potwierdzających przebieg pracy zawodowej.
5.      Oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych.
6.      Oświadczenie o niekaralności prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
7.      Oświadczenie o wyrażeniu zgody na udostępnienie i przetwarzanie danych osobowych zawartych w zgłoszeniu dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.

Kandydatów prosimy o składanie ofert w zaklejonej kopercie z dopiskiem „Konkurs na stanowisko dyrektora Domu Dziecka w Białowieży” w sekretariacie Starostwa Powiatowego w Hajnówce ul. A. Zina 1 17-200 Hajnówka, w terminie do 15 września 2010 r. do godz. 15.30.

Aplikacje, które wpłyną do Starostwa Powiatowego Hajnówce po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Oferty niespełniające wymagań niezbędnych zostaną odrzucone. O terminie rozmów kwalifikacyjnych kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie.

Przewodniczący Zarządu
Włodzimierz Pietroczuk

 

źródło:  www.powiat.hajnowka.pl

 

Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki.