Nabór wniosków - Działanie 1.4 Wsparcie inwestycyjne przedsiębiorstw

Nabór wniosków - Działanie 1.4 Wsparcie inwestycyjne przedsiębiorstw (konkurs trwa od 24.01.2012 r. do 16.03.2012 r.)

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO
jako Instytucja Zarządzająca
Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013
ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz dotacji celowej budżetu państwa

Departament Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym
Referat oceny i wyboru wniosków

OGŁASZA KONKURS ZAMKNIĘTY
i zaprasza
do składania wniosków o dofinansowanie w ramach:
Osi Priorytetowej I Wzrost innowacyjności i wspieranie przedsiębiorczości w regionie
Działania 1.4 Wsparcie inwestycyjne przedsiębiorstw

Termin konkursu:
Oferty konkursowe można składać od 24 stycznia 2012 r.
Ostateczny termin składania wniosków upływa 16 marca 2012 r. o godzinie 15.30.Miejsce i sposób składania wniosku:
Kompletną dokumentację należy składać: osobiście, drogą pocztową - listem poleconym, bądź przesyłką kurierską, w siedzibie Departamentu Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego przy ul. Poleskiej 89, 15-874 Białystok, w Kancelarii Ogólnej - pokój nr 2, w godzinach pn: 8.00-16.00;
wt-pt: 7.30-15.30.
Wnioski, które wpłyną po terminie nie będą podlegać ocenie (decyduje data wpływu do Kancelarii Ogólnej DZ RPO; dostarczyciel otrzyma dowód wpływu przesyłki opatrzony podpisem i datą).

Kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów:
Na dofinansowanie projektów przeznacza się środki w wysokości nie większej niż 11 000 000 euro, co stanowi równowartość 45 736 900 PLN. (wg kursu euro z dnia 30.08.2011 r. określonego przez Europejski Bank Centralny).
Rezerwa na odwołania wynosi 10% alokacji na konkurs, tj. 1 100 000 euro. Środki w ramach konkursu pochodzą z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz dotacji celowej budżetu państwa.

Poziom dofinansowania projektów:
Maksymalny udział (%) dofinansowania w wydatkach kwalifikowalnych na poziomie projektu wynosi:
70% - mikro i małe przedsiębiorstwa
60% - średnie przedsiębiorstwa
50% - MSP działające w sektorze transportu

Minimalna i maksymalna wartość projektu:
Minimalna wartość projektu:
- mikroprzedsiębiorstwa - 30 000 zł wydatków kwalifikowalnych;
- małe i średnie przedsiębiorstwa -100 000 zł wydatków kwalifikowalnych.

Maksymalna wartość projektu: bez ograniczeń za wyjątkiem inwestycji o wysokim potencjale innowacyjnym, tj. projektów, w których wykorzystano rozwiązania stosowane na świecie nie dłużej niż 3 lata - kwota wydatków kwalifikowalnych poniżej 8 000 000 zł.

Maksymalna kwota wsparcia projektu: 6 000 000 PLN.

Przykładowe rodzaje projektów podlegających dofinansowaniu:
Pomoc może być udzielona jedynie na nową inwestycję, tj. inwestycję w środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne, związaną z:

utworzeniem nowego przedsiębiorstwa,rozbudową istniejącego przedsiębiorstwa,dywersyfikacją produkcji przedsiębiorstwa poprzez wprowadzenie nowych, dodatkowych produktów lubzasadniczą zmianą dotyczącą procesu produkcyjnego w istniejącym przedsiębiorstwie.

Nową inwestycją nie jest inwestycja prowadząca jedynie do odtworzenia zdolności produkcyjnych oraz nabycie udziałów lub akcji przedsiębiorcy.


Przykłady:

realizacja zasadniczych zmian produkcji, procesu produkcyjnego lub zmiana w zakresie sposobu świadczenia usług poprzez racjonalizację, dywersyfikację lub modernizację,nabycie oraz wytworzenie środków trwałych niezbędnych do prowadzenia, unowocześnienia i rozwoju działalności gospodarczej,inwestycje w aktywa niematerialne i prawne związane z transferem technologii poprzez nabycie praw patentowych, licencji, know-how lub nieopatentowanej wiedzy technicznej i technologicznej,utworzenie lub rozwój usług świadczonych drogą elektroniczną.

Z możliwości aplikowania w konkursie wykluczone są projekty:
1) kwalifikujące się do wsparcia w ramach Osi Priorytetowej V Rozwój infrastruktury ochrony środowiska;
2) dotyczące kategorii interwencji 39, 40, 41, 42 - energia odnawialna wiatrowa, słoneczna, z biomasy, hydroelektryczna, geotermiczna i pozostałe.

Podmioty uprawnione do składania wniosków:
1) mikroprzedsiębiorstwa,
2) małe i średnie przedsiębiorstwa
definiowane zgodnie z załącznikiem I do Rozporządzenia Komisji (WE) NR 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r. uznającym niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu (ogólne rozporządzenie w sprawie wyłączeń blokowych), (Dz.U. UE L Nr 214 z dnia 9.8.2008, s. 3).
Za przedsiębiorstwo w Działaniu 1.4 uznaje się osobę fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą (na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej) lub podmiot prowadzący działalność gospodarczą zarejestrowany w krajowym rejestrze sądowym (na podstawie wpisu do rejestru przedsiębiorców).

Szczegółowy katalog kodów działalności gospodarczej PKD wykluczonych z możliwości objęcia wsparciem w ramach konkursu określony został w załączniku nr 5 dokumentacji konkursowej.

W ocenie kwalifikowalności projektu i beneficjenta uwzględnić należy warunki określone w dokumencie „Linia demarkacyjna pomiędzy Programami Operacyjnymi Polityki Spójności, Wspólnej Polityki Rolnej i Wspólnej Polityki Rybackiej" (szczegółowe warunki określone są w załączniku nr 1 dokumentacji konkursowej - Regulaminie konkursu).

Przedsiębiorstwa objęte sekcją „Q" schematu PKD wg rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r. (Dz.U. Nr 251, poz.1885) mogą ubiegać się o wsparcie jedynie wtedy gdy świadczone przez nich usługi nie są całkowicie objęte finansowaniem z Narodowego Funduszu Zdrowia.

Termin i procedura rozstrzygnięcia konkursu:
Konkurs ma formułę zamkniętą. Wnioski poddane zostaną ocenie formalnej w terminie nie dłuższym niż 60 dni roboczych od dnia zamknięcia konkursu. Wnioski poprawne pod względem formalnym poddane będą ocenie merytorycznej w terminie nie dłuższym niż 60 dni roboczych od pierwszego dnia ustalonego przez Dyrektora Departamentu Zarządzania RPO/Zastępcę Dyrektora Departamentu Zarządzania RPO terminu posiedzenia KOP. Decyzję o wyborze projektów podejmie Zarząd Województwa w formie uchwały, w terminie nie dłuższym niż 14 dni kalendarzowych od daty podpisania raportu z przeprowadzenia oceny merytorycznej.
Decyzja o wyborze projektów wraz z listą projektów wyłonionych do dofinansowania zostanie ogłoszona na stronie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego: www.rpowp.wrotapodlasia.pl.
Wnioskodawca, po każdym etapie oceny wniosku, w terminie nie dłuższym niż 14 dni roboczych od jej zakończenia, zostanie pisemnie poinformowany o wynikach rozpatrzenia jego wniosku.
Od wyników oceny przysługuje protest i wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy.
Po zakończeniu procedury odwoławczej w ramach systemu RPOWP i po otrzymaniu informacji o negatywnym wyniku procedury odwoławczej, wnioskodawcy przysługuje skarga do wojewódzkiego sądu administracyjnego, a następnie do Naczelnego Sądu Administracyjnego.

Dokumentacja konkursowa:Załącznik nr 1 - Regulamin konkursu,
Załącznik nr 2 - Wzór Wniosku o dofinansowanie projektu,
Załącznik nr 3 - Wzór Umowy o dofinansowanie projektu,
Załącznik nr 4 - Kryteria wyboru projektów,
Załącznik nr 5 - Dodatkowe informacje.

Pytania można kierować na adres:
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
lub telefonicznie pod nr telefonu:
(085) 65 48 302, -383, -384

Informacji na temat konkursu oraz dokumentacji udziela:

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. "> Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

PLIK DO POBRANIA:

Nabór wniosków Działanie 1.4 (konkurs trwa od 24.01.2012r. - 16.03.2012r.)

źródło: www.rpowp.wrotapodlasia.pl

KONTAKT

border video

   ul. Aleksego Zina 1, 17-200 Hajnówka

   tel. 85 682 21 80,  fax 85 674 37 46

   Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.  e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

                  KONTAKT DO REFERATÓW

  ADMINISTRATOR Emilia Rynkowska

        PUBLIKACJE na www.hajnowka.pl

        Klauzula RODO

        Deklaracja dostępności

 

 NA SKRÓTY

border video

  Godziny otwarcia:  poniedziałek - piątek 7.30-15.30

  Godziny przyjęć Burmistrza: poniedziałek 13.00-17.00

  Kasa UM czynna:  8:00-15.00, przerwa 10.30-11.30

  Możliwość płatności kartą płatniczą

  Rachunek bankowy do bezgotówkowej zapłaty opłaty skarbowej: 46 1020 1332 0000 1602 0276 4058

   Nr IBAN: PL 46 1020 1332 0000 1602 0276 4058

   NIP 543-00-10-446                  SWIFT: BPKOPLPW

   NIP Gminy Miejskiej Hajnówka NIP 603-00-06-341

border video

   herb UMHerb Miasta Hajnówka do pobrania

 

Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki.