Źródła finansowania działalności gospodarczej

Jak pożyczyć unijne pieniądze na założenie nowej firmy lub pozyskać pieniądze na rozwój firmy istniejącej?

Osoby planujące założenie własnej firmy i obecnie istniejące firmy mogą pozyskać unijne pieniądze na rozwój swojej firmy poprzez fundusze pożyczkowe, które stanowią alternatywę w zakresie pozyskiwania finansowania zewnętrznego.

System funduszy pożyczkowych stał się ważnym elementem systemu finansowego w Polsce. Fundusze pożyczkowe wypełniły lukę na rynku usług finansowych dotyczących sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. W okresie spowolnienia gospodarczego i ograniczenia innych form finansowania zewnętrznego, w tym kredytów bankowych, fundusze pożyczkowe często stają się jedynym źródłem wsparcia finansowego małych firm i osób planujących rozpoczęcie prowadzenia działalności gospodarczej. Fundusze pożyczkowe świadczą usługi finansowe w zakresie udzielania pożyczek wyłącznie na rzecz mikro, małych i średnich przedsiębiorstw oraz osób, które planują prowadzenie własnej firmy, mających trudności w zdobyciu finansowania komercyjnego (np. kredytu bankowego) z powodu braku wymaganych zabezpieczeń czy też historii kredytowej. Większość firm z sektora MŚP – mikro, małych i średnich przedsiębiorstw dysponują przeważnie niskim poziomem kapitałów własnych i w związku z tym mają utrudniony dostęp do kredytów bankowych. Fundusze pożyczkowe uwzględniając sytuację, że rozpoczęcie działalności gospodarczej, a następnie jej rozwój, wiąże się z koniecznością zapewnienia finansowania dają szansę pokonania tych barier udzielając pożyczek.

Obecnie w Polsce istnieje kilkadziesiąt funduszy pożyczkowych.

Fundusze pożyczkowe udzielają pożyczek przeznaczonych na cele związane z podjęciem, prowadzeniem i rozwojem działalności gospodarczej, między innymi na:

 • zakup maszyn i urządzeń, w tym środków transportu,

 • zakup, budowę, adaptację lub modernizację obiektów produkcyjnych, handlowych czy usługowych,

 • wdrożenie nowych rozwiązań technicznych i technologicznych,

 • kapitał obrotowy.

Udzielane pożyczki są oprocentowane nie niżej, niż według stopy referencyjnej, określonej przez Komisję Europejską, opublikowanej w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, obowiązującej w dniu zawarcia umowy o udzieleniu pożyczki.

Fundusz, podobnie jak banki, zanim udzieli pożyczki, sprawdza, czy planowane przedsięwzięcie ma szanse na powodzenie na rynku. Pożyczki są udzielane po przeprowadzeniu analizy ryzyka ich niespłacenia i po ustanowieniu należytego zabezpieczenia spłaty.

O pożyczkę może starać się osoba, która planuje założenie własnej firmy oraz przedsiębiorca, który:

 • zatrudnia do 250 pracowników lub prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą,

 • posiada siedzibę i prowadzi podstawową działalność na terenie działania funduszu,

 • posiada wyraźnie określony cel, na który zostanie wykorzystana pożyczka i dobrze przygotowaną strategię działania.

Dlaczego warto korzystać z usług funduszy pożyczkowych?

Korzyści dla przedsiębiorców płynące z korzystania z usług finansowych funduszy pożyczkowych to przede wszystkim:

 • ułatwiony dostęp do zewnętrznych źródeł finansowania w przypadku gdy nie można skorzystać z oferty banków komercyjnych,

 • brak wymaganego wkładu własnego,

 • elastyczne formy zabezpieczenia spłaty pożyczki,

 • uproszczona procedura uzyskania pożyczki.

Czym różni się oferta funduszy pożyczkowych od banków?

Oferta funduszy pożyczkowych ma na celu pomoc osobom, które planują założenie własnej firmy i firmom, które z różnych przyczyn nie mogą uzyskać kredytu w instytucjach bankowych. Finansowanie ma służyć rozwojowi firmy, a tym samym promocji przedsiębiorczości. Każdy fundusz jest samodzielnym podmiotem i ma własną politykę udzielania pożyczek. Dlatego warunki pożyczki - wysokość pożyczki, wysokość wkładu własnego, długość spłaty, wymagane dokumenty, procedury – nie są identyczne w każdej z instytucji.

Poniżej zostały opisane przykładowe warunki oferowane przez Fundusz Pożyczkowy działający przy Podlaskiej Fundacji Rozwoju Regionalnego – pożyczka ze środków Urzędu Marszałkowskiego w ramach RPO WP.

Fundusz Pożyczkowy został utworzony w lipcu 2002 roku w ramach Podlaskiej Fundacji Rozwoju Regionalnego. Celem działania funduszu jest wspieranie tworzenia i rozwoju przedsiębiorstw. Od kwietnia 2010 roku Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego realizuje projekt „Wsparcie sektora MŚP z terenu woj. podlaskiego poprzez udzielanie pożyczek". Na realizację ww. przedsięwzięcia Fundusz Pożyczkowy PFRR otrzymał dofinansowanie w kwocie 10 milionów złotych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013.

Celem projektu jest ułatwienie dostępu do finansowania zewnętrznego mikro, małym i średnim przedsiębiorcom prowadzącym działalność na terenie województwa podlaskiego. W ramach projektu o finansowanie mogą ubiegać się także osoby, które planują założyć własną firmę i nie mają na ten cel własnych środków finansowych. Osoby takie mogą złożyć wniosek i jeśli zostanie on rozpatrzony pozytywnie – osoba taka musi zarejestrować firmę przed podpisaniem umowy pożyczki, z uwagi na to, że środki finansowe mogą być wykorzystane wyłącznie przez przedsiębiorców.

Warunki udzielania pożyczek:

 • maksymalna wysokość pożyczki wynosi 500 000,00 złotych,

 • minimalna kwota pożyczki nie jest określona, przedsiębiorca we własnym zakresie określa jaka kwota pożyczki jest mu potrzebna,

 • maksymalny okres pożyczkowy – 60 miesięcy,

 • maksymalny okres karencji w spłacie rat kapitałowych - 6 miesięcy,

 • obowiązkową formą zabezpieczenia jest weksel in blanco z wystawienia pożyczkobiorcy z upoważnieniem do jego wypełnienia przez Podlaską Fundację Rozwoju Regionalnego,

 • pozostałe zabezpieczenie mogą stanowić:

  • hipoteka,

  • poręczenie osób trzecich,

  • przeniesienie własności rzeczy na zabezpieczenie (przewłaszczenie),

  • cesja wierzytelności,

  • zastaw rejestrowy,

  • inne przewidziane prawem zabezpieczenie.

Uzyskanie funduszy nie wymaga wkładu własnego wnioskodawcy. Pożyczka jest zwrotną formą pomocy, trzeba ją spłacić maksymalnie w ciągu pięciu lat.

Procedura udzielania pożyczek jest prosta. Aby uzyskać pożyczkę należy wypełnić wniosek pożyczkowy, złożyć wniosek w siedzibie Funduszu Pożyczkowego w Białymstoku1 lub w Centrach Wspierania Biznesu PFRR w terenie2 i umożliwić wizytę pracownikom funduszu w siedzibie swojej firmy.

Fundusz Pożyczkowy działający przy Podlaskiej Fundacji Rozwoju Regionalnego na terenie powiatu hajnowskiego posiada swój punkt w Centrum Wspierania Biznesu w Hajnówce przy ulicy Ks. I. Wierobieja 30 lok. 18, w którym można uzyskać szczegółowe informacje na temat źródeł finansowania. Osoba planująca rozpoczęcie działalności gospodarczej, a także przedsiębiorca już funkcjonujący na rynku może liczyć na:

 • bezpłatną pomoc doradcy przedsiębiorczości, który pomaga przygotować wymaganą dokumentację,

 • uzyskanie informacji dotyczących zarejestrowania firmy i warunków prawnych jej prowadzenia,

 • pomoc w nawiązaniu współpracy z zagranicą – wyszukanie kontrahentów oraz uzyskać informacje i pomoc w zorganizowaniu wyjazdów na targi, misje i spotkania kooperacyjne w ramach sieci Enterprise Europe Network.

Teren działania Funduszy Pożyczkowego przy Podlaskiej Fundacji Rozwoju Regionalnego -
Centra Wspierania Biznesu.

Źródło: http://pozyczkowy.com.pl/

Opracowała:

Alicja Orzechowska

Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego

ul. Ks. I. Wierobieja 30 lok. 18

17-200 Hajnówka

Tel. + 48 85 682 51 87

Enterprise Europe Network
BISNEP Białystok

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

1 Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego, ul. Starobojarska 15, 15-073 Białystok

2 Hajnówka, Łomża, Augustów, Suwałki, Bielsk Podlaski

 

1 marca nie tylko waloryzacja emerytur 23-02-2018

W marcowych terminach płatności 2018 r. przeprowadzona zostanie waloryzacja. Podlegają jej świadczenia przyznane z urzędu lub na wniosek zgłoszony przed dniem 1 marca 2018 r. i prawo do tych świadczeń powstało do dnia 28 lutego 2018r. Waloryzacja odbywa się poprzez pomnożenie kwoty świadczenia przysługującej na ostatni dzień lutego tego roku przez wskaźnik wynoszący 102,98%.(52)

Weź udział w Projekcie z ZUS 22-02-2018

Zakład Ubezpieczeń Społecznych zaprasza nauczycieli szkół gimnazjalnych i podstawowych do wzięcia udziału w „Projekcie z ZUS", do którego można przystąpić w każdej chwili.(47)

Uczestnicy projektu OSD – EFS rozpoczęli spotkania indywidualne z psychologiem 21-02-2018

 

18.02.21 mck

W Młodzieżowym Centrum Kariery w Hajnówce rozpoczęły się indywidualne spotkania z psychologiem, które są skierowane do uczestników projektu „Od szkolenia do zatrudnienia – EFS" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.(61)

Przedsiębiorco, załóż Profil Zaufany już dziś 20-02-2018

Profil Zaufany to bezpłatne narzędzie, dzięki któremu można załatwić sprawy urzędowe bez wychodzenia z domu, online w serwisach administracji publicznej. Warto założyć go jak najszybciej – przede wszystkim już teraz powinni to zrobić przedsiębiorcy.

(55)
Płatnicy otrzymają z ZUS list z informacją o saldzie na ich kontach 19-02-2018

W pierwszej kolejności korespondencja z rozliczeniem konta trafi do osób prowadzących działalność gospodarczą, dla których zaległości mają wpływ na prawo do zasiłku chorobowego, opiekuńczego i macierzyńskiego. Na Podlasiu jest 1 308 przedsiębiorców z niedopłatami. Nie każdy jednak powinien martwic się utratą prawa do świadczenia z ubezpieczenia chorobowego. Jeśli dług dotyczący ubezpieczenia społeczne nie przekroczy 6,60 zł nie ma takich obaw.(125)

Waloryzacja świadczeń w 2018 roku 15-02-2018

1 marca wzrosną emerytury i renty wypłacane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Nie musisz składać wniosku, ponieważ ZUS podwyższy świadczenie z urzędu.(215)

Emerycie, rencisto! Pracowałeś w 2017 roku. Rozlicz się z przychodu 13-02-2018

Praca zawodowa emerytów czy rencistów nie jest zabroniona. Nasi świadczeniobiorcy najpierw muszą powiadomić ZUS o podjęciu działalności podlegającej obowiązkowi ubezpieczeń społecznych takich jak umowa o pracę, zlecenia, prowadzenie działalności gospodarczej i innych wymienionych w ustawie o sus, a po upływie roku kalendarzowego - w terminie do końca lutego – o wysokości przychodu uzyskanego z tego tytułu w poprzednim roku kalendarzowym. Tak więc do końca lutego 2018 należy poinformować ZUS o kwocie przychodu uzyskanego w 2017 r. Z obowiązku tego wyłączone są osoby, którym Zakład ustalił prawo do emerytury w wieku powszechnym 60 lat (kobiety) lub 65 lat (mężczyźni), nawet jeśli osoby te pobierają jako korzystniejsze inne świadczenia np. rentę rodzinną.(151)

E-Zwolnienia skomplikują czy uproszą nam życie? 09-02-2018

Dla pacjentów to same korzyści. Nie muszą dostarczać zwolnienia do pracodawcy, jak również pilnować terminu 7 dni na dostarczenie papierowego druczka co wiąże się z ryzykiem ewentualnego obniżenia zasiłku chorobowego czy opiekuńczego z powodu przekroczenia tego terminu.(204)

Renta socjalna dla kogo? 08-02-2018

Ze świadczeń z ubezpieczeń społecznego korzystamy przez cale życie. Ich wypłacalność gwarantowana jest przez państwo. Wiążą się one z pewnym ryzykiem, które może nas spotkać. To ryzyko starości, niezdolności do pracy, wypadku przy pracy czy macierzyństwo lub groźba choroby. Większość świadczeń uzależniona jest od obowiązkiem opłacania składek na ubezpieczenia społeczne. Jest jednak świadczenie wypłacane przez ZUS, do wypłaty którego nie trzeba udowadniać żadnego stażu pracy. To renta socjalna - świadczenie finansowane z budżetu państwa. Wynosi ona 84 proc. kwoty najniższej renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy - aktualnie 840 zł. Takich świadczeń białostocki Oddział wypłaca 8,5 tys.(266)

Jest już doradca płatnika składek 05-02-2018

Od początku tego roku przedsiębiorcy inaczej opłacają składki. Teraz płatność dokonywana jest jednym zwykłym przelewem na indywidualne numery rachunków składkowych. Aby dowiedzieć się jak rozliczyły się wpłaty na kontach już od 1 lutego na salach obsługi klientów ZUS pojawili się specjalni doradcy płatników składek.(184)

Mama na urlopie z dzieckiem, a tata w pracy? Czy odwrotnie? 05-02-2018

Mężczyźni zamiast opieki nad swoim dzieckiem zdecydowanie wybierają pracę. Otaczanie troską dziecka przez tatę gdy mama pracuje nie cieszy się zbyt dużą popularnością wśród Polaków.(166)

II etap Olimpiady o ubezpieczeniach tuż-tuż 05-02-2018

Znamy już 321 zespołów, które 16 marca będą się zmagać w drugim – wojewódzkim – etapie olimpiady Olimpiady „Warto wiedzieć więcej o ubezpieczeniach społecznych”. Z 30 tys. uczniów, którzy przystąpili do konkursu, pozostało 963 najlepszych.

Lekcje z ZUS” i Olimpiada cieszą się z roku na rok coraz większym zainteresowaniem uczniów i nauczycieli. W pierwszej edycji w „Lekcjach” brało udział ponad 17 tys. uczniów, z czego 11 tys. uczestniczyło w konkursie. W tym roku 62 tys. uczniów wzięło udział w „Lekcjach” z czego aż 30 tys. zdecydowało się na udział w Olimpiadzie. Od początku projektu, który trwa od 2014 r., w „Lekcjach” uczestniczyło ponad 157 tys. uczniów. Blisko 85 tys. z nich brało udział w Olimpiadzie.

W tegoroczny pierwszym etapie szkolnym Olimpiady w województwie podlaskim...

(120)
Kończy się era papierowych zwolnień. Skorzystają lekarze, pacjenci i pracodawcy. 01-02-2018

Jeszcze tylko do 30 czerwca 2018 roku lekarze będą mogli wystawiać chorym zwolnienia na papierowych drukach. Od lipca wszystkie zwolnienia lekarskie będą przesyłane wyłącznie drogą elektroniczną.

(276)
Sto milionów złotych na rozwój działalności gospodarczych. 02-02-2018

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości dofinansuje rozwój międzynarodowy mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, W dniu 27 lutego 2018 r. rusza nabór wniosków. Pula środków na konkurs wynosi 100 000 000 złotych. Jeden przedsiębiorca może pozyskać 800 000 zł dotacji.

(266)
31 stycznia 2017 r. upływa termin składania informacji o danych do ustalenia składki na ubezpieczenie wypadkowe 24-01-2018

Określona grupa przedsiębiorców ma obowiązek złożyć w ZUS do końca stycznia informację o danych do ustalenia składki na ubezpieczenie wypadkowe na formularzu ZUS IWA.

(304)
Przedsiębiorco, załóż Profil Zaufany już dziś! 29-01-2018

Profil Zaufany to bezpłatne narzędzie, dzięki któremu można załatwić sprawy urzędowe bez wychodzenia z domu, online w serwisach administracji publicznej. Warto założyć go jak najszybciej – przede wszystkim już teraz powinni to zrobić przedsiębiorcy.

(194)
Podreperuj zdrowie z ZUS-em 19-01-2018

Gdy nasz stan zdrowia nie pozwala nam na wykonywanie pracy warto wiedzieć, że celem prowadzonej przez ZUS rehabilitacji jest jego poprawa. Odbycie rehabilitacji powinno przyczynić się do powrotu do pracy, a rokowania co do stanu zdrowia muszą być pomyślne. Zagrożenie prowadzące do utraty zdolności do pracy nie kwalifikuje do skierowania do ośrodka. Tylko w ubiegłym roku zostało wydanych 4 366 orzeczeń o rehabilitacji leczniczej.(297)

e-Składka – podsumowanie pierwszego miesiąca płatności 17-01-2018

Dzisiaj w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Białymstoku odbyła się konferencja prasowa w ramach projektu „e-Składki – nowego wymiaru rozliczeń" Uczestniczyli w nim Jerzy Maciej Kraszewski - Dyrektor Oddziału ZUS w Białymstoku; Lidia Karna - Naczelnik Wydziału Rozliczeń Kont Płatników Składek; Urszula Matan - Naczelnik Wydziału Obsługi Klientów i Korespondencji; Katarzyna Krupicka - Regionalny rzecznik prasowy ZUS.(197)

e-Składka - proste płatności do ZUS 17-01-2018

Od 1 stycznia obowiązuje nowy sposób płatności do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Zamiast trzech czy czterech przelewów aktualnie wykonuje się jedną wpłatę na numer rachunku składkowego standardowym dokumentem płatniczym.(181)

Elektroniczne zwolnienia lekarskie (e-ZLA). Szkolimy lekarzy 16-01-2018

Od 1 stycznia 2016 roku lekarze mogą wystawiać elektroniczne zwolnienia lekarskie. Zwolnienia na papierowym formularzu mogą być wystawiane jeszcze do końca czerwca 2018r. Od 1 lipca honorowane będą w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych zwolnienia wystawiane tylko elektroniczne. Ich wystawienie będzie znacznie szybsze i pozwoli na sprawne ich przekazywanie do wiadomości pracodawców.

(244)

Chcesz zatrudnić nianię? Musisz wiedzieć, że od 1 stycznia 2018r. zmieniło się dofinansowanie 10-01-2018

Zatrudnienie niani na podstawie umowy uaktywniającej, czyli - prościej rzecz ujmując - umowy zlecenia z osobą fizyczną sprawującą opiekę nad dziećmi jest proste. Taką umowę można zawrzeć w przypadku, gdy dziecko, ma od 20 tygodni do 3 lat (ewentualnie do 4 lat, jeżeli nie ma możliwości zapewnienia dziecku opieki przedszkolnej). Z tego rodzaju umów w wojewódzkie podlaskim korzysta aktualnie 131 niań.(246)

Jeden przelew na nowy numer rachunku składkowego – tak teraz zapłacisz ZUS 09-01-2018

Z dniem 1 stycznia funkcjonuje nowy sposób opłacania składek. Z tej metody skorzystało już 103,5 tys. płatników.(232)

Emerytury w niższym wieku - podsumowanie kwartału 04-01-2018

Ustawa wiekowa dała możliwość wielu tysiącom kobiet i mężczyzn skorzystania z prawa do emerytury w obniżonym wieku. Na świadczenia można było przechodzić już od 1 października 2017 roku. Za nami cały kwartał obowiązywania nowych przepisów i czas na podsumowanie czy mieszkańcy naszego regionu chętnie skorzystali z przywrócenia wieku emerytalnego wynoszącego 60 lat dla pań i 65 lat dla panów.(371)

Pierwsze e-Składki już w ZUS 03-01-2018

Jeden przelew składkowy zamiast trzech , a nawet czterech stał się faktem. Pierwsze kilkadziesiąt tysięcy wpłat, które wpłynęły na indywidualne rachunki, zostały już rozliczone przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Wkrótce na salach obsługi klientów ZUS pojawią się doradcy płatników składek.

(241)

ZUS najlepszy w sondażu „Polak w urzędzie” 03-01-2018

Jak podaje CBOS Polacy najwyżej oceniają obsługę urzędników w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych. ZUS otrzymał 4,4 pkt w skali pięciostopniowej.(218)

ZUS. Co zmienia się w roku 2018? Jakie przepisy wchodzą w życie? Co warto wiedzieć w nowym roku? 21-12-2017

e-ZLA od 1 lipca

Od stycznia 2016 roku lekarze mogą wystawiać elektroniczne zwolnienia lekarskie, nazywane e-ZLA.

Pierwotnie już od 1 stycznia 2018r. miały zniknąć papierowe formularze zwolnień, jednak wprowadzona zmiana, przesunęła ten czas aż do 1 lipca przyszłego roku.

Przypomnijmy czytelnikom - wystawianie e-ZLA będzie trwało krócej niż wypisywanie papierowego zwolnienia. Lekarz uzyska bowiem dostęp do danych pacjenta (ubezpieczonego), jego pracodawców (płatników składek) oraz członków jego rodziny - jeśli zwolnienie będzie wystawiane w celu opieki nad nimi. Gdy wpisze numer PESEL pacjenta, to pozostałe dane identyfikacyjne zostaną automatycznie uzupełnione przez system. Z kolei np. adres pacjenta czy dane płatnika lekarz będzie wybierał z wyświetlonej listy. Podpowie również kod...

(433)
27 grudnia ZUS będzie otwarty 18-12-2017

To ważna informacja dla tych, którzy planują załatwić sprawy urzędowe 27 grudnia br. Ten dzień co prawda został ustalony dla Zakładu Ubezpieczeń Społecznych dniem wolnym od pracy. Jednak w związku z potrzebą zapewnienia w niezbędnym zakresie bezpośredniej obsługi klientów Sale Informacyjne będą otwarte w godz. 8:00-15:00 w ograniczonym składzie

(356)
Emerytury i renty ZUS wypłaci przed świętami 15-12-2017

 

Jednym z terminów, w którym emeryci i renciści otrzymują swoje świadczenie jest 25 dzień miesiąca. Nic dziwnego, że ta grupa obawiają się, iż w grudniu dostaną je dopiero po Świętach Bożego Narodzenia. Zakład Ubezpieczeń Społecznych zadbał o to, by wszystkie te osoby otrzymały należne wypłaty najpóźniej 22 grudnia.

(388)
LEGALNA NIANIA – zmiana dofinansowania od 1 stycznia. 50/50 20-12-2017

Nianie opiekujące się małymi dziećmi mogą spokojniej myśleć o swojej emeryturze. W nowym roku budżet państwa dalej opłaci składki na ubezpieczenia społeczne za opiekunki – ale już tylko w połowie wysokości minimalnego wynagrodzenia. Pozostałe 50 procent, lub więcej będzie trzeba pokryć samemu.(406)

Obowiązek dokonywania wpłat na fundusze promocji produktów rolno-spożywczych 12-12-2017

Odprowadzanie wpłat na fundusze promocji
Zgodnie z art. 3 ustawy z 22 maja 2009 r. o funduszach promocji produktów rolno-spożywczych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2122, z późn. zm.) przedsiębiorcy:(282)

Przedsiębiorco musisz to wiedzieć 11-12-2017

Jeśli do końca grudnia 2017 roku nie dostaniesz od nas informacji o numerze Twojego rachunku albo jeśli zgubisz list od nas, koniecznie skontaktuj się z nami. Numer rachunku otrzymasz w każdej naszej placówce lub w Centrum Obsługi Telefonicznej
(nr tel.: 22 560 16 00).(255)

Półmetek zajęć z doradztwa zawodowego w ramach projektu „Od szkolenia do zatrudnienia – EFS” 05-12-2017

17.12.05 mck

W Młodzieżowym Centrum Kariery w Hajnówce trwa realizacja projektu „Od szkolenia do zatrudnienia - EFS", współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.(210)

10 % płatników na Podlasiu nie odebrało listów z nowym numerem konta 21-11-2017

ZUS wysyłał listy do właścicieli firm od początku października. Wysyłkę zakończył miesiąc później.(334)

Pożyczka na Rozwój Turystyki 16-11-2017


Przedsiębiorcy z Polski Wschodniej mogą już skorzystać z Pożyczki na Rozwój Turystyki przeznaczonej dla firm z  branży turystycznej i okołoturystycznej Minister Rozwoju i Finansów powierzył 200 mln zł Bankowi Gospodarstwa Krajowego, który będzie je udostępniać firmom z  sektora MŚP prowadzącym działalność w branży turystycznej i okołoturystycznej (wg PKD) na terenie pięciu województw: warmińsko-mazurskiego, podlaskiego, lubelskiego, świętokrzyskiego, podkarpackiego.(328)

„Od szkolenia do zatrudnienia - EFS" rekrutacja w Hajnówce 09-11-2017

17.11.09 mck

W Młodzieżowym Centrum Kariery w Hajnówce w dniu 08.11.2017 odbyła się rekrutacja młodzieży nieaktywnej zawodowo do udziału w projekcie „Od szkolenia do zatrudnienia - EFS" finansowanego z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020 w ramach „Gwarancji dla młodzieży".(354)

Spotkanie pod hasłem: „Poznaj siebie, trafnie wybierz zawód" 12-10-2017

17.10.12 MCK

10 października br. w Młodzieżowym Centrum Kariery w Hajnówce doradca zawodowy spotkał się z uczniami I klasy Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej-Curie w Hajnówce.(388)

Masz zaległości w ZUS? Rozłóż swój dług na raty i nie wypadnij z ubezpieczenia chorobowego 04-12-2017

Płatnicy składek, którzy mają problem z ich opłacaniem, mogą skorzystać z ulgi.

(224)
Zaproszenie na seminarium pt.: "Z rozporządzeniem REACH dookoła Polski – rejestracja 2018 w pigułce" 04-10-2017

image006

Ośrodek Enterprise Europe Network przy Podlaskiej Fundacji Rozwoju Regionalnego wraz z Krajowym Centrum Informacyjnym ds. REACH i CLP oraz Biurem ds. Substancji Chemicznych serdecznie zapraszają do wzięcia udziału w seminarium pt.: Z rozporządzeniem REACH dookoła Polski – rejestracja 2018 w pigułce, które odbędzie się w siedzibie Białostockiego Parku Naukowo-Technologicznego, ul. Żurawia 71, 15-540 Białystok, w dniu 18 października 2017 r.

(270)
Zgłoś się do udziału w projekcie „EENEP SCALE UP”! 13-09-2017

Projekt  „EENEP SCALE UP”
•    Chcesz rozwinąć swój biznes na rynkach unijnych?
•    Twoja pozycja na rynku krajowym się umacnia ale wiesz, że dalszy etap (scale up) umożliwi intensywny rozwój i wzrost zysków,
•    Potrzebujesz  wsparcia w dostępie do profesjonalnych usług w zakresie internacjonalizacji oraz usług proinnowacyjnych?
Zgłoś się do udziału w projekcie „EENEP SCALE UP”!

(416)
ZUS udostępnia lekarzom nowy podpis elektroniczny 01-12-2017

Tylko kilka minut wystarczy by otrzymać nowy, darmowy certyfikat do podpisywania elektronicznych zwolnień lekarskich, który od dziś jest dostępny dla każdego lekarza w kraju.

(255)
ZAPROSZENIE na "Vademecum rynków zagranicznych - Estonia" - 23.03.2017 15-03-2017

Ośrodek Enterprise Europe Network działający przy Podlaskiej Fundacji Rozwoju Regionalnego cyklicznie organizuje seminaria informacyjne skierowane do mieszkańców województwa podlaskiego, zainteresowanych przedsiębiorczością, biznesem i nawiązywaniem nowych kontaktów, od lokalnych aż po międzynarodowe.

(892)

ZAPROSZENIE na II Międzynarodowy Forum kontaktów biznesowych „Brześć - 2017" 23-02-2017

Konsulat  Generalny  Republiki  Białoruś  w  Białymstoku ma  zaszczyt  poinformować  o tym,  iż w  dniach  27-28  kwietnia 2017  r.  w  Brześciu  odbędzie  się  II  Międzynarodowy  Forum  kontaktów  biznesowych „Brześć  - 2017".  Celem  Forum jest  umożliwienie  dialogu  między  przedstawicielami białoruskiego  i  zagranicznego  biznesu,  wzmocnienie  współpracy  transgranicznej, zawarcie  nowych  umów  współpracy,  poszukiwanie  nowych  rynków  zbytu  produkcji, przyciąganie  środków  inwestycyjnych.(782)

Zapraszamy do składnia dokumentów rekrutacyjnych do projektu "Startuj w Biznesie" 20-02-2017

Od 9 lutego 2017 r. ruszyła rekrutacja do projektu - Startuj w biznesie. Subregion bielski. Dokumenty rekrutacyjne można składać do 10 marca 2017 r. do godz. 16.00. do  jednego z biur Podlaskiej Fundacji Rozwoju Regionalnego:

 • Bielsk Podlaski - ul. Mickiewicza 31 pok. 14, 17-100 Bielsk Podlaski
 • Hajnówka - ul. Ks. I. Wierobieja 30/18, 17-200 Hajnówka
 • Białystok - ul. Starobojarska 15, 15-073 Białystok

 

(641)
Z ZUS-em prościej on-line 27-11-2017

Platforma Usług Elektronicznych ZUS, ułatwia korzystanie z usług świadczonych przez naszą instytucję. Dzięki portalowi PUE wiele spraw możemy załatwić przez internet.

(245)
Przypominamy o możliwości wpisu do Katalogu Hajnowskich Firm 18-01-2017

Przypominam o możliwości wpisu do Katalogu Hajnowskich Firm (publikowany na www.hajnowka.pl). Wpis do katalogu jest bezpłatny i dokonywany samodzielnie przez przedsiębiorcę.

(620)
Uczestnicy projektu AA – EFS kończą spotkania indywidualne z psychologiem 17-01-2017

17.01.17 mck

W Młodzieżowym Centrum Kariery w Hajnówce dobiegają końca indywidualne spotkania z psychologiem, które są skierowane do uczestników projektu „Akcja aktywizacja – EFS" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

(562)
Startuj w Biznesie. Subregion bielski - Dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej 17-01-2017

Od 1 stycznia 2017 roku Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego realizuje projekt „Startuj w Biznesie. Subregion bielski” w ramach Działania 2.3 Wspieranie powstawania i rozwoju podmiotów gospodarczych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.(703)

Oszust dzwoni po domach i podszywa się pod pracowników ZUS 27-11-2017

Do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych dotarły niepokojące sygnały, że osoby podszywające się pod pracowników ZUS proponują spotkanie w sprawie dziedziczenia składek z subkonta i OFE.

(361)
Załóż firmę przez telefon 17-01-2017

Nowe proaktywne usługi Ministerstwa Rozwoju dla przedsiębiorców. Załóż firmę przez telefon!

(609)

Prawie 17 mln PLN pożyczek dla podlaskich przedsiębiorców 11-01-2017

Prawie 17 mln PLN pożyczek dla podlaskich przedsiębiorców!
Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego zrealizowała kolejny projekt ze środków unijnych!

Start i rozwój – pożyczki dla mikro małych i średnich przedsiębiorstw z terenu województwa podlaskiego”.(589)

Treningi i warsztaty z psychologiem w ramach projektu AA – EFS 19-12-2016

16.12.19 mck

W Młodzieżowym Centrum Kariery w Hajnówce zakończyły się dwudniowe warsztaty z psychologiem, które były skierowane do 10 uczestników projektu „Akcja aktywizacja – EFS" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.(634)

Spotkania grupowe doradcy zawodowego z uczestnikami projektu Akcja aktywizacja – EFS 14-12-2016

16.12.15 mck

W Młodzieżowym Centrum Kariery w Hajnówce trwa realizacja projektu „Akcja aktywizacja – EFS", współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

(623)
Zakończenie kursów zawodowych w ramach projektu „Obudź swój potencjał –EFS” 02-12-2016

02b

Z ostatnim dniem listopada 2016r. w Młodzieżowym Centrum Kariery w Hajnówce zakończyły się kursy zawodowe realizowane dla uczestników projektu „Obudź swój potencjał – EFS" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.(720)

„Społem" Powszechna Spółdzielnia Spożywców w Hajnówce laureatem konkursu Najlepszy Pracodawca 30-11-2016

2p

W dniu 18 listopada 2016 roku w Białymstoku odbyła się uroczysta gala Podlaskiej Złotej Setki Przedsiębiorstw 2015.(851)

Realizacja kursów zawodowych w ramach projektu „Obudź swój potencjał –EFS" 18-11-2016

02

W Młodzieżowym Centrum Kariery w Hajnówce trwają kursy zawodowe realizowane dla uczestników projektu „Obudź swój potencjał – EFS" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

(777)
Rekrutacja do projektu „Akcja aktywizacja – EFS” 08-11-2016

16.11.08 mck

W Młodzieżowym Centrum Kariery w Hajnówce 4 listopada odbyło się spotkanie rekrutacyjne, w którym uczestniczyły osoby zainteresowane udziałem w projekcie „Akcja aktywizacja – EFS" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

(900)
Warsztaty dla przyszłych przedsiębiorców w MCK w Hajnówce 07-11-2016

16.11.07 mck

W dniach 24-28 października 2016 roku w Młodzieżowym Centrum Kariery w Hajnówce odbyły się pięciodniowe warsztaty z zakresu przedsiębiorczości. Adresatami zajęć była młodzież ponadgimnazjalna. Celem spotkań było propagowanie postaw przedsiębiorczych oraz poznanie roli predyspozycji przedsiębiorczych w życiu młodego człowieka.(827)

Uczestnicy projektu OSP – EFS rozpoczęli spotkania indywidualne z psychologiem 03-11-2016

16.11.03 mck

Młodzieżowe Centrum Kariery w Hajnówce w dniu 17.10.2016 r. rozpoczęło realizację indywidualnych spotkań z psychologiem skierowanych do uczestników projektu „Obudź swój potencjał – EFS” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.(837)

Kolejny etap projektu OSP – EFS za nami 03-11-2016

16.11.03 mck1

W Młodzieżowym Centrum Kariery w Hajnówce zakończyły się dwudniowe warsztaty z psychologiem, które były skierowane do uczestników projektu „Obudź swój potencjał – EFS" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.(773)

Spotkania indywidualne z pośrednikiem pracy w ramach projektu „Obudź swój potencjał – EFS” 06-10-2016

16.10.06 mck

W związku z realizacją projektu „Obudź swój potencjał – EFS" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w Młodzieżowym Centrum Kariery w Hajnówce rozpoczęły się zajęcia z pośrednikiem pracy. Spotkania indywidualne mają na celu pomoc w uzyskaniu stażu zgodnego z kwalifikacjami, preferencjami oraz umiejętnościami uczestników przedsięwzięcia.(782)

ZAPROSZENIE do udziału w seminarium pt. „Możliwości wsparcia inicjatyw lokalnych w regionie Puszczy Białowieskiej” 27-09-2016

Serdecznie zapraszamy do udziału w seminarium pt. „Możliwości wsparcia inicjatyw lokalnych w regionie Puszczy Białowieskiej", będącego spotkaniem podsumowującym przedsięwzięcie „Centrum Wdrażania Projektów przy Białowieskim Parku Narodowym".(874)

Pieniądze na inwestycje – rozwiń swoją firmę z pożyczką za 0% ze środków unijnych! 27-09-2016

Pieniądze na inwestycje

(nie tylko nowe, bez wymogu innowacyjności)

– rozwiń swoją firmę z pożyczką za 0% ze środków unijnych!

(873)
4 sposoby na (skuteczne) szukanie pracy 19-09-2016

Jak wynika z danych Pracuj.pl 65% Polaków deklaruje, że rozgląda się za nową pracą. Rozglądanie to jednak nie to samo, co skuteczne poszukiwanie. Kandydaci na analizy ofert i wysyłanie aplikacji poświęcają bowiem za mało czasu.

(927)
ZAPROSZENIE - Misja gospodarcza do Republiki Białoruś 31-08-2016

Misja gospodarcza do Republiki Białoruś

24 - 27 października 2016 r., Mińsk

Serdecznie zapraszamy Państwa do udziału w misji gospodarczej do Republiki Białoruś, która odbędzie się w dniach 24-27 października 2016 r. Misja organizowana jest przez Podlaską Fundację Rozwoju Regionalnego we współpracy z Mińskim Stołecznym Związkiem Przedsiębiorców i Pracodawców w ramach projektu „Rozwój przedsiębiorczości za pomocą europejskich standardów i narzędzi w małych miastach i na wiejskich obszarach obwodu Mińskiego na Białorusi”.

Misja gospodarcza przeznaczona jest dla przedsiębiorców chcących nawiązać współpracę z firmami białoruskimi. Jest to misja wielobranżowa – w spotkaniach mogą uczestniczyć przedstawiciele różnych sektorów. Firmy białoruskie dobierane są pod konkretne, zgłoszone firmy...

(764)
Zajęcia grupowe z doradcą zawodowym w ramach projektu „Obudź swój potencjał – EFS” 18-08-2016

16.08.18 mck

W Młodzieżowym Centrum Kariery w Hajnówce trwają zajęcia grupowe z doradcą zawodowym w ramach projektu pt. „Obudź swój potencjał – EFS” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Głównym celem zajęć jest motywowanie beneficjentów do podnoszenia swoich kwalifikacji edukacyjno – zawodowych, aktywnego podejmowania nowych wyzwań zawodowych, a także zwiększania pewności siebie oraz budowania wiary we własne możliwości i umiejętności.

Podczas pierwszych spotkań doradca zawodowy skupił się na integracji grupy, na budowaniu zaufania między uczestnikami i prowadzącą, na zdobyciu informacji o sobie
i swoich kolegach, refleksji nad własnymi atutami i słabościami, nad którymi warto jeszcze popracować. Prowadząca zajęcia uświadomiła beneficjentów,...

(823)
ZAPROSZENIE - XVII edycja konkursu "Sposób na sukces" na najlepsze działania przedsiębiorcze i społeczne na terenie obszarów wiejskich 16-08-2016

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie organizuje XVII edycję konkursu "Sposób na sukces" na najlepsze działania przedsiębiorcze i społeczne na terenie obszarów wiejskich.

PLIK DO POBRANIA:

Regulamin, karta zgłoszenia

(690)
VI edycja Międzynarodowej Konferencji „Apple Business of Ukraine-2016” 03-08-2016

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż w dniach 11-12 sierpnia 2016 r. w Czerkasach (Ukraina) odbędzie się VI edycja Międzynarodowej Konferencji „Apple Business of Ukraine-2016”.(893)

Warsztaty z zakresu przedsiębiorczości 02-08-2016

16.08.02 mck

W Młodzieżowym Centrum Kariery w Hajnówce odbyły się warsztaty z zakresu przedsiębiorczości. Zajęcia zorganizowano w dniach 25.07.2016 – 29.07.2016 w ramach popularyzacji rozwoju przedsiębiorczości. Uczestnikami przedsięwzięcia była młodzież poszukująca pracy.(991)

UKRAINA 2016: Polsko-Ukraińskie Forum Gospodarcze w Kijowie 18-07-2016

Szanowni  Państwo,

Jaka jest prawdziwa sytuacja Ukrainy i biznesu tam działającego możecie dowiedzieć się na miejscu w Kijowie. Propaganda zachodnia z jednej strony i rosyjska z drugiej przekazują nam obrazy, które nie do końca pokrywają się z realiami. Z tego powodu władze Kijowskiego Uniwersytetu Politechnicznego (KPI), jednej z najbardziej rozpoznawalnej i wpływowej uczelni w krajach byłego Związku Radzieckiego zapraszają razem z nami do udziału w Polsko - Ukraińskim Forum Gospodarczym, które odbędzie się w Kijowie na Politechnice Kijowskiej w dniach: 8-9 września 2016 roku. Forum adresowane jest do wszystkich firm i instytucji polskich zainteresowanych działalnością na rynku ukraińskim.(1203)

E-składka – opłata jednym przelewem - ułatwienia dla płatników ZUS 29-08-2017

logozus 0

E-składka – opłata jednym przelewem - ułatwienia dla płatników ZUS.
Już od  stycznia 2018 roku płatnicy składek będą mogli przekazywać składki do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych tylko jednym przelewem na jeden rachunek. Każdy z nich otrzyma własny indywidualny numer rachunku bankowego.

Jeden przelew
Zamiast dotychczasowych trzech lub czterech przelewów będzie dokonywana tylko jedna wplata na jeden rachunek. W jego numerze rachunku składkowego zawarty będzie NIP płatnika.
Po wprowadzeniu indywidualnych numerów kont będzie szybciej, łatwiej i taniej. Każdy płatnik będzie dokonywał jednej wpłaty, co spowoduje szybsze rozliczenie, niższe koszty obsługi płatności i wyeliminuje szereg błędów w dokumentach płatniczych. Z dniem 1 stycznia 2018 r. na „stare konta” nie będzie można już opłacać...

(405)
Indywidualne doradztwo w ramach projektu „Obudź swój potencjał – EFS" rozpoczęte 12-07-2016

01

W Młodzieżowym Centrum Kariery w Hajnówce rozpoczęła się realizacja projektu „Obudź swój potencjał – EFS", współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

(783)
Zakończenie kursu „Obsługa wózków jezdniowych" 17-06-2016

16.06.17 mck

W Młodzieżowym Centrum Kariery w Hajnówce, w dniu 15.06.2016 zakończył się kurs „Obsługa wózków jezdniowych" realizowany w ramach utrzymania rezultatów projektu „OHP jako realizator usług rynku pracy".

(823)
Sztuka autoprezentacji oraz zaplanowanie przyszłości zawodowej 09-06-2016

16.06.09 mck

W ramach utrzymania rezultatów projektu „OHP jako realizator usług rynku pracy" doradca zawodowy z Młodzieżowego Centrum Kariery w Hajnówce w pierwszych dniach czerwca spotkał się z młodzieżą poszukującą pracy.(956)

4 sposoby na (skuteczne) szukanie pracy 02-06-2016

Jak wynika z danych Pracuj.pl 65% Polaków deklaruje, że rozgląda się za nową pracą. Rozglądanie to jednak nie to samo, co skuteczne poszukiwanie. Kandydaci na analizy ofert i wysyłanie aplikacji poświęcają bowiem za mało czasu.(1126)

Spotkanie informacyjne „Zmiany w ustawodawstwie o systemie ubezpieczeń społecznych oraz zasady funkcjonowania systemu CEIDG" 02-06-2016

16.06.02 szkolenie
W dniu 31 maja 2016 r. w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Hajnówce odbyło się spotkanie informacyjne skierowane do osób prowadzących działalność gospodarczą.

(798)
Ośrodek ZDZ w Hajnówce prowadzi rekrutację do projektu: „Szerokie horyzonty – mobilność międzynarodowa na rzecz aktywizacji młodych bezrobotnych" 01-06-2016

Ośrodek ZDZ w Hajnówce prowadzi rekrutację do projektu: „Szerokie horyzonty – mobilność międzynarodowa na rzecz aktywizacji młodych bezrobotnych"(873)

Oferty pracy zgłoszone do MCK w Hajnówce – praca sezonowa 30-05-2016

 

 1. Sprzedawca/ kasjer/ osoba do wykładania towaru:(1054)

Rekrutacja uczestników na kurs „Obsługa wózków jezdniowych" 25-05-2016

16.05.25 mck

W Młodzieżowym Centrum Kariery w Hajnówce w dniu 24.05.2016 r. w ramach utrzymania rezultatów projektu „OHP jako realizator usług rynku pracy odbyło się spotkanie rekrutacyjne dla osób zainteresowanych udziałem w kursie „Obsługa wózków jezdniowych".

(834)
II nabór - dotacja eksportowa - dofinansowanie 80%, do 550 tys. PLN 20-05-2016

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) przygotowała bezzwrotną dotację ze środków unijnych na rozwój działań eksportowych przeznaczone dla firm z obszaru Polski Wschodniej.(916)

Rekrutacja uczestników do projektu „Obudź swój potencjał - EFS" 04-05-2016

16.05.04 MCK

W Młodzieżowym Centrum Kariery w Hajnówce w dniu 27.04.2016 r. odbyło się spotkanie rekrutacyjne skierowane do osób zainteresowanych udziałem w projekcie „Obudź swój potencjał - EFS" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.(1029)

Informacja KRUS przestrzegająca przed próbą wyłudzenia 21-07-2017

Uwaga!

Oszuści podający się za pracowników KRUS

            Ostrzegamy Państwa przed próbą wyłudzenia pieniędzy przez osoby podające się za pracowników Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, pod pozorem ściągnięcia zaległości z tytułu ubezpieczenia społecznego rolników.

            Informujemy, że pracownik KRUS wizytujący gospodarstwo rolne i domowe nie jest uprawniony do pobierania jakichkolwiek opłat na miejscu i powinien okazać ważną legitymację służbową.

            Zalecamy wzmożoną czujność, a w przypadku podejrzenia jakichkolwiek nieprawidłowości bezzwłoczne powiadomienie organów ścigania. Poprzez tego rodzaju działania można ograniczyć ryzyko strat i przeciwdziałać zagrożeniom.

            Prosimy o rozwagę i zachowanie wszelkich środków ostrożności.

           ...

(585)
„Przedsiębiorczość drogą do sukcesu": Targi Edukacyjno – Zawodowe w Hajnówce 15-04-2016

01

14 kwietnia 2016 roku w Muzeum i Ośrodku Kultury Białoruskiej w Hajnówce odbyły się Targi Edukacyjno – Zawodowe pod hasłem „Przedsiębiorczość drogą do sukcesu". Organizatorami spotkania było Młodzieżowe Centrum Kariery w Hajnówce oraz Powiatowy Urząd Pracy w Hajnówce.

(1005)
Dokumenty aplikacyjne bez tajemnic 12-04-2016

16.04.12 mck

W ramach utrzymania rezultatów projektu „OHP jako realizator usług rynku pracy” doradca zawodowy z Młodzieżowego Centrum Kariery w Hajnówce w dniu 7.04.2016 r. spotkał się z młodzieżą poszukującą pracy.(1010)

Uwaga - „Bądźmy Legalni” zastrasza przedsiębiorców 12-04-2016

 

W związku z wysyłanymi do wielu podmiotów przez Stowarzyszenie „Bądźmy Legalni” mailami o grożącej odpowiedzialności za niedopełnienie obowiązku zgłoszenia zbiorów danych do rejestracji, Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (GIODO) przestrzega, żeby nie odpowiadać na tę korespondencję. Informuje również, że działalność Stowarzyszenia prowadzona jest bez wiedzy i akceptacji organu ds. ochrony danych osobowych.(1124)

ZAPROSZENIE - I Międzynarodowe Targi Biznesowe "Brześć 2016" 08-04-2016

Serdecznie zapraszamy wszystkich przedsiębiorców z miasta Hajnówka do udziału w  I  Międzynarodowych Targach Biznesowych „Brześć 2016”, które odbędą się w dniach  21-22.04.2016 r. w Brześciu. Organizatorzy przewidują m. in.: spotkania oraz negocjacje biznesowe, jak również wizyty w siedzibach przedsiębiorstw białoruskich.(847)

Pożyczki za 0% do 500 000 PLN wciąż dostępne! - Fundacja wspiera przedsiębiorców z województwa podlaskiego 08-04-2016

Fundusz pożyczkowy Podlaskiej Fundacji Rozwoju Regionalnego wspiera firmy na każdym etapie prowadzenia działalności. Dostępne są różne formy finansowania dostosowane do indywidualnych potrzeb firmy. Nie ma znaczenia jak długo prowadzona jest działalność – liczy się pomysł i plan jego realizacji. Udzielenie każdej pożyczki poprzedza spotkanie z przedsiębiorcą, analiza potrzeb w celu dopasowania najbardziej dogodnej formy i kwoty finansowania.

(971)
Rekrutacja uczestników na kurs „Spawacz metodą MAG – 135" 06-04-2016

16.04.06 mck

W Młodzieżowym Centrum Kariery w Hajnówce w dniu 29.03.2016 odbyło się spotkanie rekrutacyjne dla osób zainteresowanych udziałem w kursie „Spawacz metodą MAG – 135".(824)

Młodzież gimnazjalna planuje swoją przyszłość 16-03-2016

1

W Młodzieżowym Centrum Kariery w Hajnówce 4 marca br. w ramach utrzymania rezultatów projektu „OHP jako realizator usług rynku pracy" doradca zawodowy spotkał się z młodzieżą gimnazjalną.(994)

ZAPROSZENIE do udziału w Targach Pracy w Kampusie Uniwersytetu w Białymstoku 08-03-2016

Wydział Biologiczno-Chemiczny Uniwersytetu w Białymstoku oraz Biuro Zawodowej Promocji Studentów i Absolwentów Uniwersytetu w Białymstoku mają zaszczyt zaprosić Państwa firmę do udziału w Targach Pracy w Kampusie (dla wydziałów stacjonujących w kampusie UwB: Biologiczno-Chemiczny,  Fizyki, Matematyki i Informatyki) a także pozostałych  wydziałów naszego Uniwersytetu.(786)

ZAPROSZENIE - Misja gospodarcza na Litwę 20-22.04.2016r. 08-03-2016

Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego, Park Naukowo-Technologiczny Polska Wschód w Suwałkach oraz Lubelska Fundacja Rozwoju zapraszają podlaskich i lubelskich przedsiębiorców do uczestnictwa w wielobranżowej misji gospodarczej na Litwę, która organizowana jest w dniach 20-22 kwietnia 2016 r.(972)

Kierowca wózka jezdniowego – giełda pracy 08-03-2016

16.03.08 mck

W Młodzieżowym Centrum Kariery OHP w Hajnówce 9 lutego odbyła się giełda pracy.(876)

Pracowite ferie w MCK w Hajnówce 18-02-2016

16.02.18 mck

W okresie ferii zimowych hajnowską jednostkę OHP odwiedza młodzież poszukująca pracy, bezrobotna i nieaktywna zawodowo. Pośrednik pracy systematycznie prowadzi spotkania indywidualne z osobami poszukującymi zatrudnienia zarówno stałego jak i tymczasowego.(1092)

Spotkanie informacyjne „Fundusze unijne i inne formy wsparcia dla przedsiębiorców w perspektywie 2014 - 2020” 21-01-2016

0

W dniu 15 stycznia 2016 r. w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Hajnówce odbyło się spotkanie informacyjne skierowane do przedsiębiorców zainteresowanych wsparciem finansowym ze środków Unii Europejskiej oraz innych źródeł finansowania na rozwój własnej działalności gospodarczej.(1056)

Pewnym krokiem w przyszłość - Targi Edukacyjno – Zawodowe w Hajnówce 11-01-2016

2

Młodzieżowe Centrum Kariery w Hajnówce zorganizowało Targi Edukacyjno - Zawodowe pod hasłem: „Pewnym krokiem w przyszłość".

(925)
Planowanie kariery, czyli jak wybrać zawód? 04-01-2016

16.01.04 mck

W ramach utrzymania rezultatów projektu „OHP jako realizator usług rynku pracy" doradca zawodowy z Młodzieżowego Centrum Kariery w Hajnówce w dniu 08.12.2015 r. spotkał się z młodzieżą poszukującą pracy.(1032)

Hajnówka - rekrutacja uczestników na bezpłatne kursy zawodowe 04-12-2015

15.12.04 mck

W Młodzieżowym Centrum Kariery w Hajnówce w dniu 03.12.2015 odbyło się spotkanie rekrutacyjne dla osób zainteresowanych udziałem w dwóch bezpłatnych kursach: „Obsługa wózków jezdniowych" i „Pracownik obsługi urządzeń i maszyn w produkcji stolarskiej".(1487)

Spotkania z młodzieżą licealną 23-11-2015

01

W ramach utrzymania rezultatów projektu „OHP jako realizator usług rynku pracy" doradca zawodowy z Młodzieżowego Centrum Kariery w Hajnówce w dniach 18.11.2015 – 19.11.2015 spotkał się z młodzieżą licealną.(1202)

Finał Loterii „W SPOŁEM KUPUJESZ NAGRODY OTRZYMUJESZ" organizowanej w „Społem" PSS w Hajnówce 04-11-2015

15

W dniach 23,24 października br w hajnowskiej Spółdzielni odbyły się losowania nagród loterii „W SPOŁEM KUPUJESZ NAGRODY OTRZYMUJESZ". Loteria skierowana była do wszystkich klientów posiadających karty programu lojalnościowego „Społem znaczy razem". Warunkiem udziału w loterii było dokonanie zakupów na kwotę min. 50zł wypełnienie kuponu konkursowego i wrzucenie go do urny.

(1355)
INFORMACJA KRUS - Turnusy rehabilitacyjne dla dzieci rolników 19-04-2017

TURNUSY REHABILITACYJNE DLA DZIECI ROLNIKÓW UBEZPIECZONYCH W KRUS

(936)

Sport

KONTAKT

border video

   ul. Aleksego Zina 1, 17-200 Hajnówka

   tel. 85 682 21 80,  fax 85 674 37 46

   Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.  e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

                  KONTAKT DO REFERATÓW

  ADMINISTRATOR Emilia Rynkowska

        PUBLIKACJE na www.hajnowka.pl

 

 NA SKRÓTY

border video

  Godziny otwarcia:

  poniedziałek godz. 8:00-16.00; wtorek-piątek 7.30-15.30

  Godziny przyjęć Burmistrza: poniedziałek 13.00-17.00

  Kasa UM czynna: pn: 8:00-15.30, wt.-pt. 8.00-15.00; przerwa 10.30-11.30

  Rachunek bankowy do bezgotówkowej zapłaty opłaty skarbowej: 46 1020 1332 0000 1602 0276 4058

   Nr IBAN: PL 46 1020 1332 0000 1602 0276 4058

   NIP 543-00-10-446                  SWIFT: BPKOPLPW

   NIP Gminy Miejskiej Hajnówka NIP 603-00-06-341

border video

   herb UMHerb Miasta Hajnówka do pobrania

 

Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki.