Deratyzacja – obowiązek właściciela nieruchomości

Dodane przez e.rynkowska - pt., 04/03/2022 - 10:29

Kategoria

Obowiązek przeprowadzenia deratyzacji:

Obowiązek przeprowadzenia deratyzacji wynika z art. 22 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 5 grudnia 2008r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2022 r. poz. 1657 ze zm.), zgodnie z którym:

Właściciel, posiadacz lub zarządzający nieruchomością obowiązani są utrzymywać ją w należytym stanie higieniczno-sanitarnym w celu zapobiegania zakażeniom i chorobom zakaźnym, w szczególności (...) zwalczać gryzonie, insekty i szkodniki...”

Dodatkowo, w celu zapewnienia skuteczności deratyzacji, w regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie gminy określa się terminy i obszary obowiązkowej deratyzacji.

Zgodnie z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Hajnówka przyjętym uchwałą Nr XXI/158/20 Rady Miejskiej Hajnówka z dnia 28.10.2020 r., obowiązkową deratyzację przeprowadza się dwukrotnie w ciągu roku, w terminach:

 • wiosennym: od 15 marca do 31 marca,
 • jesiennym: od 15 października do 31 października.

Obowiązkowej deratyzacji podlegają nieruchomości, na których zlokalizowane są:

 1. budynki jednorodzinne i wielorodzinne podpiwniczone,
 2. nieruchomości związane z produkcją, handlem i magazynowaniem artykułów spożywczych oraz świadczące usługi bytowe,

 3. schroniska dla zwierząt,

 4. lokale gastronomiczne,

 5. obiekty branży spożywczej,

 6. zakłady opieki zdrowotnej,

 7. hotele i inne obiekty, w których prowadzone jest zbiorowe żywienie,

 8. obiekty, w których prowadzona jest działalność w zakresie zbierania lub przetwarzania odpadów

 9. sieci kanalizacji grawitacyjnej o średnicy od 500 mm w centrum miasta.

Określenie w regulaminie terminów i obszarów deratyzacji nie zwalnia właścicieli wszystkich nieruchomości, na których pojawią się gryzonie, z obowiązku przeprowadzania deratyzacji również poza terminami określonymi w regulaminie.

Zasady i sposób przeprowadzania deratyzacji na terenie nieruchomości:

Właściciele nieruchomości deratyzację przeprowadzają na własny koszt i we własnym zakresie.

 1. Do przeprowadzenia deratyzacji należy używać środków (preparatów) ogólnodostępnych zatwierdzonych przez Ministerstwo Zdrowia i Opieki społecznej lub posiadających atest Państwowego Zakładu Higieny w Warszawie.
 2. Przed rozpoczęciem deratyzacji należy:
 • dokonać naprawy wszystkich uszkodzeń, które mogą służyć gryzoniom jako drogi dostępu do budynków i pomieszczeń, np. otwory w drzwiach, podłogach,

 • usunąć z terenu nieruchomości i pomieszczeń wszelkie odpady mogące stanowić pożywienie dla gryzoni.

Preparaty należy wyłożyć zgodnie z instrukcją zastosowania w miejscach, gdzie pojawiają się gryzonie, a w szczególności: na podwórzach, w osłonach śmietnikowych, na strychach, w piwnicach i budynkach gospodarczych. Preparat należy umieszczać w narożnikach pomieszczeń i wzdłuż ścian, na ścieżkach przemieszczania się gryzoni i w miejscach ich żerowania, itp. W miejscach wyłożenia preparatów należy nakleić ulotkę ostrzegającą o deratyzacji o treści:

"UWAGA! Wyłożono preparat do zwalczania gryzoni!

Niebezpieczeństwo zatrucia ludzi i zwierząt!"

Ulotka powinna zawierać datę przeprowadzania deratyzacji. Po zakończeniu deratyzacji ulotki należy usunąć.

Preparaty do zwalczania gryzoni należy przechowywać w miejscach niedostępnych dla dzieci oraz należy zadbać o to, aby miejsca wyłożenia preparatów były niedostępne dla kotów wolno żyjących oraz ptaków. W trakcie wyłożenia preparatów należy zwiększyć nadzór nad dziećmi, aby nie przebywały same w miejscach wyłożenia preparatów.

W czasie wyłożenia preparatów należy dokonywać codziennych oględzin miejsc, w których został wyłożony preparat i na bieżąco usuwać padłe gryzonie, przekazując je do zakładów uprawnionych w zakresie unieszkodliwiania zwłok zwierząt. W czasie trwania deratyzacji ważnym czynnikiem jest uzupełnianie wyłożonego preparatu.

Po upływie terminu obowiązkowej deratyzacji wyłożone preparaty do zwalczania gryzoni należy usunąć. Z pozostałymi po deratyzacji preparatami oraz opakowaniami po preparatach należy postępować zgodnie z instrukcją, dołączoną do preparatu.

Wskazane jest, aby w miarę możliwości deratyzację przeprowadziły firmy posiadające wiedzę i doświadczenie w tym zakresie.

Uwaga!

Niewywiązanie się z obowiązku deratyzacji podlega karze grzywny zgodnie z:

 • art. 10 ust. 2a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2022 r. poz. 2519 ze zm.)

 • art. 50 pkt 2 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U z 2022 r. poz. 1657 ze zm.)

Referat Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Urzędu Miasta Hajnówka

Strony w dziale: